Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Καλά πάω για Εθνική; Σκάσε και πλήρωνε...

thumb

Στο καλάθι των αχρήστων οδεύει η πολυδιαφημισμένη αλλά μό­νο επικοινωνιακού χαρακτήρα μείωση του αντιτίμου των διοδίων για τους οδικούς άξονες που βρίσκονται υπό κατασκευή ή, καλύτερα, έχουν εγκαταλειφθεί από τους εργολάβους. Έτσι, οι οδηγοί θα συνεχίσουν να πλη­ρώνουν αδρά ακόμα και για την καρ­μανιόλα Κορίνθου - Πατρών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται από μισή λω­ρίδα, ενώ οι μισοτελειωμένες γέφυρες χάσκουν πάνω από τα κεφάλια τους.
Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι το σχέδιο «διάσωσης» των εγκαταλελειμ­μένων έργων φέρει την κωδική ονομα­σία «Ζήσε μαύρε μου»... αφού η απα­ραίτητη αλλαγή του Κανονισμού για να μεταφερθούν κονδύλια από έργα του ΕΣΠΑ εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί το νωρίτερο μετά το Πάσχα του σωτήριου έτους 2012.

Το... ανέκδοτο
Το ζήτημα της μείωσης του αντι­τίμου των διοδίων θεωρείται λήξαν, αφού στην πραγματικότητα, όπως λέ­νε άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ήταν μια διαπραγμά­τευση του στυλ «λέμε και καμιά μαλα­κία για να περνάει η ώρα»...
Για να εξηγούμαστε, αυτό που συ­ζητούσε, μεταξύ άλλων, το υπουρ­γείο Υποδομών στη διαπραγμάτευση με τους εργολάβους ήταν να μειωθεί το αντίτιμο κατά 50% στους υπό κατα­σκευή δρόμους με αντίστοιχη παρα­χώρηση των μελλοντικών εσόδων του Δημοσίου από τα διόδια στους... εργο­λάβους. Για να το κάνουμε πιο λιανά, οι εργολάβοι δεν θα έχαναν ούτε ένα ευρώ από τα έσοδα των διοδίων αφού το Δημόσιο θα πλήρωνε τη διαφορά.
Έτσι, για επικοινωνιακούς λόγους ο πολίτης θα πλήρωνε στον γκισέ 50% μειωμένο το αντίτιμο του διοδίου και μετά θα του έπαιρναν το υπόλοιπο 50% από την τσέπη διά των γνωστών άλλων οδών... Όλοι αυτοί οι σχεδια­σμοί γίνονταν, όμως, χωρίς τον «ξενοδόχο», που στην προκειμένη περί­πτωση είναι η τρόικα, και αυτό για δυο λόγους.
◆ Ο πρώτος είναι ότι τα μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου από τα διόδια εί­ναι προϋπολογισμένα στο Μεσοπρό­θεσμο.
◆ Ο δεύτερος, ότι οι συμβάσεις πα­ραχώρησης των οδικών αξόνων έχουν μεταφερθεί, πλέον, ως περιουσιακά στοιχεία στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι­ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο θα αποφασίσει για την ιδιωτικο­ποίησή τους είτε υπό μορφή μίσθωσης είτε υπό μορφή πώλησης.
Και τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί όσον αφορά τους οδικούς άξονες είναι, όπως αναφέρει το Ταμείο Αξιοποίησης, «τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφι­στάμενα και μελλοντικά, που απορρέ­ουν από τις συμβάσεις παραχώρησης».
Tα φληναφήματα
Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι οι συζητήσεις περί μείωσης του αντιτί­μου των διοδίων είναι φληναφήματα, αφού, εάν το Δημόσιο παραχωρήσει μέρος από τα μελλοντικά του έσοδα στους εργολάβους των έργων, δεν θα υπάρξει επενδυτής που θα θελήσει να «χτυπήσει» τους οδικούς άξονες όταν θα βγουν στο «σφυρί». Εκτός, βέβαια, εάν έχουν αποφασίσει από τώρα ότι οι ίδιοι εργολάβοι που εκμεταλλεύο­νται σήμερα τα έργα θα πάρουν όλο το «πακέτο»..
Και το «πακέτο», τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου που θα βγουν σε δημοπρασία, είναι τεράστια.
Ιδού τα στοιχεία, σύμφωνα με τις συμβάσεις παραχώρησης:
◆ Από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., το κράτος θα εισπράττει από το 2013 το 65,7% των εσόδων της, μέγε­θος το οποίο έως το 2037 διαμορφώ­νεται στο 93%.
◆ Η Νέα Οδός από το 2014 θα πρέ­πει να προσφέρει προς το Δημόσιο το 81,90% των εσόδων της, ποσοστό που έως το τέλος της συμβατικής περιό­δου αυξάνεται στο 93%.
◆ Η Ολυμπία Οδός θα πρέπει το 2021 να καταβάλει στο Δημόσιο το 62,24% των εσόδων της, που θα φτά­σει 89,18% στο τέλος της συμβατικής περιόδου.
Συνολικά, κατά την τριακονταετή δι­άρκεια των παραχωρήσεων, το Δημό­σιο θα εισπράξει περίπου 11 δισ. ευρώ από τα διόδια, δηλαδή περίπου το 60% των ακαθάριστων εσόδων. Όλα αυτά, βέβαια, αν και όταν ολοκληρω­θούν οι οδικοί άξονες, αφού οι τρά­πεζες έχουν στυλώσει τα πόδια και οι εργολάβοι είναι εξπέρ μόνον όταν δι­αχειρίζονται ξένο, ζεστό χρήμα.
«Ζήσε μαύρε μου»
Το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενός εγγυητι­κού ταμείου, στο οποίο θα μεταφερ­θούν κονδύλια ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, στέλνοντας... στον «δι­άολο» τα έργα για τα οποία προορί­ζονταν. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία με τη μόχλευσή τους εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφα­λίσει κονδύλια ύψους 6 δισ. ευρώ, με τα οποία θα δανείσει τις τράπεζες, οι οποίες στη συνέχεια θα δανείσουν τους εργολάβους που έχουν αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση των 5 οδικών αξόνων.
Το «κλειδί» για να πετύχει αυτή η φόρμουλα είναι να αλλάξει ο Κανονι­σμός, πράγμα που αναμένεται να συμ­βεί μετά τον Απρίλιο του 2012, όπως είπε το στέλεχος της Γενικής Διεύθυν­σης Περιφερειακής Ανάπτυξης και δι­ευθυντής του Προγράμματος Γιώργος Περουλάκης σε συνάντηση με Έλλη- νες δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες έπειτα από πρωτοβουλία του ευρω­βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου.
Δηλαδή, εάν όλα πάνε καλά και αλ­λάξει τον Μάιο ο Κανονισμός και αφού συγκροτηθεί το Ταμείο, η ΕΤΕΠ χρει­άζεται το λιγότερο έναν μήνα για τη μόχλευση των κεφαλαίων προκειμέ­νου να δοθεί το πράσινο φως για τη δανειοδότηση των τραπεζών και των εργολάβων ώστε να ξαναρχίσει η κα­τασκευή των έργων.
Η αλήθεια είναι και πάλι ότι η κυ­βέρνηση στην πιο δύσκολη οικονομι­κή συγκυρία βρέθηκε με δυο πιστό­λια στους κροτάφους... Το ένα από τις τράπεζες και το άλλο από τους εργο­λάβους. Το αποτέλεσμα είναι βασικοί όροι των συμβάσεων παραχώρησης να καταστρατηγούνται, όπως, για παρά­δειγμα, ότι εφόσον οι εργολάβοι κατά την κατασκευή του έργου εισπράττουν όλο το αντίτιμο του διοδίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τον δανει­σμό τους από τις τράπεζες χωρίς με­σολάβηση του ελληνικού Δημοσίου...
Και ακόμα έργα του ΕΣΠΑ πάνε στον «Καιάδα» για να μη μείνει η χώρα με τα εργοτάξια στο χέρι...
Τους βγάζουν στο «σφυρί»
Οι αυτοκινητόδρομοι που βγαίνουν στο «σφυρί» από το Ταμείο:
◆ Τμήμα Μαλιακός - Κλειδί, μέρος της εθνικής οδού Αθή­νας - Θεσσαλονίκης μήκους 230 χλμ. (εταιρεία παραχώρη­σης: Αυτοκινητόδρομος Αιγαί­ου Α.Ε.).
◆ Ο αυτοκινητόδρομος Αντίρ­ριο - Ιωάννινα (Ιονία Οδός), με μήκος 196 χλμ.
◆ Το τμήμα Αθήνα - Μαλια-κός της Εθνικής Οδού Αθήνας - Θεσσαλονίκης, με μήκος 172 χλμ., συν το Σχηματάρι - Χαλκί­δα 11 χλμ. (ανάδοχος εταιρεία: Νέα Οδός Α.Ε.).
◆ Αυτοκινητόδρομος Κεντρι­κής Ελλάδας, με μήκος 175 χλμ. Η ανάδοχος εταιρεία θα λειτουργεί επίσης τα 57 χλμ. της εθνικής οδού Αθήνας -Θεσσαλονίκης (ανάδοχος εται­ρεία: Κεντρική Οδός Α.Ε.).
◆ Εθνική οδός Ελευσίνας -Κορίνθου - Πάτρας - Πύργου - Καλαμάτας (Ολυμπία Οδός) με συνολικό μήκος 366 χλμ. (ανάδοχος εταιρεία: Ολυμπία Οδός Α.Ε.).
◆ Αυτοκινητόδρομος Κορίν­θου - Τρίπολης - Καλαμάτας και τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη με συ­νολικό μήκος 205 χλμ. (ανάδο­χος εταιρεία: Μορέας Α.Ε.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: