Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Επικίνδυνες χημικές ουσίες στα προϊόντα

thumb

«Τραγικά» χαρακτηρίζει το Κέντρο Προστα­σίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) τα αποτελέσµατα έρευνας που διενήργησε µεταξύ 34 ελληνι­κών επιχειρήσεων, ώστε να διαπιστώσει εάν και σε ποιο βαθµό εφαρµόζεται στην πράξη ο ευρωπαϊκός κανονισµός REACH, σχετικά µε τις χηµικές ουσίες που περιλαµβάνονται σε καταναλωτικά προϊόντα.
Στο πλαίσιο της έρευνας το ΚΕΠΚΑ δηµιούργησε «φανταστικούς» καταναλωτές καθώς και λογαριασµούς ηλεκτρονικών ταχυδροµείων. Από τους λογαριασµούς αυτούς, εστάλησαν mail σε 34 επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά καταστήµατα, από τις οποίες οι «φα­νταστικοί» καταναλωτές ζητούσαν να µάθουν αν στα συγκεκριµένα προϊόντα που επρόκει­το να αγοράσουν ή στις συσκευασίες τους υπήρχαν χηµικές ουσίες υψηλής ανησυχίας, από αυτές που περιλαµβάνονται στον αντί­στοιχο κατάλογο του κανονισµού REACH, εάν οι επιχειρήσεις γνώριζαν τον κατάλογο SIN και αν ακολουθούσαν κάποια ενδοεπιχειρησιακή πολιτική για τα χηµικά.
Η έρευνα επικεντρώθηκε σε προϊόντα καθη­µερινής χρήσης, όπως βρεφικά σκεύη, είδη µεταφοράς βρεφών και παιδιών, παιδικά ρού­χα, παιχνίδια, έπιπλα και είδη προίκας σπιτιών, αξεσουάρ, εργαλεία, προϊόντα κατασκευών, προϊόντα προσωπικής ασφάλειας κ.λπ. Όπως επισηµαίνουν οι υπεύθυνοι του κέ­ντρου, από τις απαντήσεις που έλαβαν αποκαλύπτεται άγνοια της νοµοθεσίας, απροθυµία ακόµα και επιθετικότητα των επι­χειρήσεων να συµµορφωθούν µε τη νοµο­θεσία.
Από τις 34 επιχειρήσεις απάντησαν µόνο 13 και από αυτές µόνο µία αναφέρθηκε στον κατάλογο του κανονισµού REACH µε τις χη­µικές ουσίες που προκαλούν σοβαρές ανη­συχίες και δήλωσε ότι τα προϊόντα της δεν περιέχουν τέτοιες ουσίες. Μόνο τρεις απα­ντήσεις ήταν κατανοητές από τον µέσο κατα­ναλωτή, επίσης µόνο τρεις επιχειρήσεις ανα­φέρθηκαν στα συγκεκριµένα προϊόντα που ενδιέφεραν τους καταναλωτές και µόνο δύο επιχειρήσεις απάντησαν αν στις συσκευασίες των προϊόντων τους υπήρχαν χηµικές ουσίες υψηλής ανησυχίας.
Το ΚΕΠΚΑ συµµετείχε στην έρευνα που πραγ­µατοποίησε η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ενώ­σεων Καταναλωτών (BEUC), σε εννέα χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκε­κριµένα στην Αυστρία, τη ∆ανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Βρετανία, για 34 κατηγορίες προϊόντων από διαφορετικούς κα­τασκευαστές.
(ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΝΤΙΚΙ” ΣΤΙΣ 01-12-11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: