Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Εγκύκλιος Ρόβλια για τις μετατάξεις σε δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.ΑΔιευκρινιστική εγκύκλιο για τις μετατάξεις ή μεταφορά προσωπικού  σε δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 68 του Ν. 4002/11  εξέδωσε σήμερα ο υφυπουργός Διοικητικής ΜεταρρύθμισηςΝτίνος Ρόβλιας.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν εάν πρόκειται για εθελούσιες ή υποχρεωτικές μετατάξεις αλλά και για τον αν οι αιτήσεις είχε γίνει πριν τις 22.8.2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου που «ολοκληρώνονται χωρίς τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006».
Παράλληλα επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις (ανακοίνωση- πρόσκληση πριν ή μετά την 22.8.2011) η μετάταξη μπορεί να διενεργηθεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.
Ειδικότερα, όπως προβλέπει η εγκύκλιος,  όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ), από το σκοπό των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, που είναι ο έλεγχος του συνολικού αριθμού του προσωπικού του κάθε φορέα, προκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 γιατί από την εν λόγω μετάταξη δεν προκύπτει αύξηση του προσωπικού του οικείου φορέα εντός του οποίου πραγματοποιείται η μετάταξη. Για τον ίδιο λόγο δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ούτε στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με γενικές (άρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 3801/2009) ή ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων μετατάξεων.
Για το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου κάντε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: