Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 στον Άγιο Δημήτριο


 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου Β. Κουτσανδρέας

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις   28 του  μήνα
Δεκεμβρίου  του  έτους  2011, ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη και  ώρα 19.00 συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με
αριθμό πρωτοκόλλου 40706/100/23-12-2011 έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου  αυτού. Η
πρόσκληση -επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο
σύμφωνα  με  τις-διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο :
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης». 

      Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν
στη συνεδρίαση 37  μέλη:
                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                   ΑΠΟΝΤΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ.  1 ΤΖΑΜΑΛΗΣ Π.
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 21 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α 2 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.
3 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.  22 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 3 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ.
4 ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 23 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.  4 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Α. 25 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
7 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 26 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ Α.
8 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 27 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
9 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 28 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α.
10 ΘΑΝΟΥ Μ. 29 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.
11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30 ΔΗΜΟΥ Π.
12 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 31 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
13 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 32 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.
14 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 33 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.
15 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 34 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ.
16 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 35 ΒΑΣΙΟΣ Α.
17 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 36 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α.
18 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 37 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
19 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε
νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το  14ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος   την υπ' αριθμ.
40313/13-12-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:
«Θ Ε Μ Α : Λήψη  Απόφασης  για  τον ορισμό  Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  για  έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων της   χρήσης  2011.
1Σας  πληροφορούμε   ότι , σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  223 του Π.Δ.
410/95 , όπως   τροποποιήθηκε με  το  άρθρο  163 του Ν.3463/2006 και  ισχύει  σήμερα
, η  Οικονομικη  Επιτροπή των  ΟΤΑ  που  εφαρμόζουν  το  κλαδικό λογιστικό  σχέδιο ,
υποβάλει στο  Δημοτικό  Συμβούλιο, μαζί  με  την  σχετική  έκθεσή  της , τον
Ισολογισμό  και  την  Κατάσταση  Λογαριασμού  Αποτελεσμάτων  Χρήσεως  , αφού
προηγουμένως  έχουν   ελεγχθεί από  Ορκωτό Ελεγκτή  Λογιστή.
Ο  ανωτέρω  έλεγχος  είναι  ανεξάρτητος  από  τον  έλεγχο  νομιμότητας  και
κανονικότητας  της  διαχείρισης  των  ΟΤΑ,  που  διενεργείται  από  το  Ελεγκτικό
Συνέδριο σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  12  του  Ν.  2539/97. Επίσης ο
έλεγχος του  Ισολογισμού  και  της  Κατάστασης  Λογαριασμού  Αποτελεσμάτων
Χρήσεως  των  ΟΤΑ  από  Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή   είναι  ανεξάρτητος  από  τους
έκτακτους οικονομικούς  και  διαχειριστικούς  ελέγχους, που  διενεργούνται  από  την
Γενική  Διεύθυνση  Οικονομικής  Επιθεώρησης  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Οικονομικών, στις  διαχειρίσεις  των  ΟΤΑ  και  των  Ν.Π.Δ.Δ.  αυτών, σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα   στην  παράγραφο  16  του  άρθρου  12   του  Ν.  2539/97.
Ο  έλεγχος  των  οικονομικών  καταστάσεων  από  Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
έχει  ως  αντικείμενο  την  σύνταξή  τους , σύμφωνα  με  το  κλαδικό  λογιστικό  σχέδιο
Δήμων  και  Κοινοτήτων   όπως  ορίζεται  στο  Π.Δ.  315/99.
Η  αμοιβή  των  ορκωτών ελεγκτών λογιστών  υπολογίζεται,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου 18  του  Ν.  2231/94 , με βάση τις ελεγκτικές ώρες   που
απαιτούνται , για  τον  ενδελεχή  έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων .
Σύμφωνα με το συνημμένο  , με αριθμό πρωτοκόλλου 4817/8-12-2011,  έγγραφο
του ΣΟΕΛ ( ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ) , μετά από σχετική
εισήγηση του Εποπτικού του Συμβουλίου  , η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από
26/8/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  ΕΛΤΕ( ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΕΛΕΓΧΩΝ ) , οι ελάχιστες ελεγκτικές ώρες για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της  χρήσης 2011 του Δήμου μας καθορίστηκαν σε 450 .
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν την  άψογη πολυετή συνεργασία  του Δήμου μας με την
Σ.Ο.Λ. ΑΕ ( ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ) και αφετέρου το ότι η ΣΟΛ
ΑΕ μας χρεώνει με το  μικρότερο δυνατό κόστος  ( για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2010 μας χρέωσε με το κόστος 220 ελεγκτικών ωρών )
παρακαλούμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση και να εκλέξει την
ΣΟΛ ΑΕ , για  τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 του Δήμου
μας .                                          
Ο τμηματάρχης  Λογιστικού              Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων &   Οικ/κών
         Υπηρεσιών
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ». 
        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
         Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,  το υπ'
αριθμ. 4817/8-12-2011 έγγραφο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 από την Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
2Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2231/94 με βάση τις ελεγκτικές ώρες που
απαιτούνται για τον ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών  καταστάσεων.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κ.κ. Διαβολίτσης,
Θάνου, Δούρου.
Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  464/28-12-2011.
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                              ΜΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: