Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 του Δ. Αγίου Δημητρίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα, στις   28 του  μήνα
Δεκεμβρίου  του  έτους  2011, ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη και  ώρα 19.00 συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με
αριθμό πρωτοκόλλου 40706/100/23-12-2011 έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου  αυτού. Η
πρόσκληση -επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο
σύμφωνα  με  τις-διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο :
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης». 

       Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών
παρέστησαν στη συνεδρίαση 37  μέλη:
                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                   ΑΠΟΝΤΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ.  1 ΤΖΑΜΑΛΗΣ Π.
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 21 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α 2 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.
3 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.  22 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 3 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ.
4 ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 23 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.  4 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Α. 25 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
7 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 26 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ Α.
8 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 27 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
9 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 28 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α.
10 ΘΑΝΟΥ Μ. 29 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.
11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30 ΔΗΜΟΥ Π.
12 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 31 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
13 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 32 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.
14 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 33 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.
15 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 34 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ.
16 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 35 ΒΑΣΙΟΣ Α.
17 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 36 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α.
18 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 37 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
19 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε
νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το  16ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος   πρόταση
Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2012 που έχει ως κάτωθι:
12
Κ ω δικός ΠΕΡ ΙΓ Ρ ΑΦΗ ΕΡ Γ ΟΥ Σ ΥΝΟΛΟ 2012 ΝΕΑ ΕΡ Γ Α
30.7331.34 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
30.7331.01 Σ υντήρηση και επ ισκευή σχολείων 2012 200.000,00 0,00 200.000,00
30.7331.41 Σ τεγανοπ οίηση ταρατσών σχ ολείων 23.000,00 0,00 23.000,00
30.7333.02 23.000,00 0,00 23.000,00
30.7331.02 Ανακατασκευές σε χώρους υγιεινής  24.000,00 0,00 24.000,00
30.7336.06 21.000,00 0,00 21.000,00
30.7413.65 14.400,00 0,00 14.400,00
30.7326.04 23.000,00 0,00 23.000,00
70.7135.04 15.000,00 0,00 15.000,00
35.7322.46 20.000,00 0,00 20.000,00
30.7331.04 24.000,00 24.000,00 0,00
30.7331.39 Ε πείγουσες π αρεμβάσεις σε σχολεία συν. 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7326.03 35.000,00 35.000,00 0,00
30.7413.48 9.000,00 9.000,00 0,00
30.7413.67 4.500,00 4.500,00 0,00
30.7413.69 4.500,00 4.500,00 0,00
30.7311.32 127.000,00 127.000,00 0,00
 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.610.400,00 227.000,00 1.383.400,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
35.6262.40 20.000,00 0,00 20.000,00
35.6262.41 10.000,00 0,00 10.000,00
35.7322.03 5.000,00 0,00 5.000,00
35.7322.04 24.000,00 0,00 24.000,00
35.7322.06 22.000,00 0,00 22.000,00
35.7322.49 65.000,00 0,00 65.000,00
30.7412.02
14.300,00 14.300,00 0,00
35.7322.48 Δημιουργία π ρότυπων π αιδικών χαρών συν. 3.500,00 3.500,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 163.800,00 17.800,00 146.000,00
                             Τ Ε Χ ΝΙΚ Ο ΠΡ ΟΓ Ρ ΑΜΜΑ  Ε Τ ΟΥ Σ 2012
Σ ΥΝΕΧ ΙΖΟΜΕΝ
Α
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Παρεμβάσεις για αντιμετώπ ιση επ ειγουσών
επιδιορθώσεων σε σχολεία του Δήμου
Κ ατασκευή διαγραμμήσεων σε διαβάσεις
σχολείων κ.λ.π . συνεχ .
Ε ργασίες ασφαλούς π ρόσβασης μαθητών στα
σχολεία 
Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων
Δημοτικών σχολείων κλπ
Ε σωτερικές διαρρυθμίσεις με γυψοσανίδες κλπ .
σε χώρους πολλαπ λών χρήσεων
Προμήθεια και τοπ οθέτηση αλεξικέραυνων σε
κτίρια του Δήμου
Παρεμβάσεις αναβάθμισης αυλείων χ ώρων,
σχολείων με αύξηση π ρασίνου
Ανακαίνιση χρωματισμών σχολείων συν.
Κ ατασκευές νέων γηπ έδων  επιδιορθώσεις
π αλαιών σε σχολεία και λοιπ ούς Αθλητικούς
χώρους συν.
Αρχ ιτεκτονική μέλετη αξιοπ οίησης 3ου π αλαιού
ΔΣ συν.
Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
βρεφονηπιακού σταθμού συν.
Μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων
βρεφονηπ ιακού σταθμού συν.
Κ ατασκευή κέντρου Δημιουργικής απ ασχόλησης
παιδιών συν.
Ε π ισκευές & συντήρησεις - βελτιώσεις  οργάνων
π αιδικών χαρών
Σ υντηρήσεις επ ισκευές καγκέλων θυρών π αιδικών
χαρών
Οργάνωση υλικοτεχνικών υπ οδομών π αιδικών
χαρών για εξασφάλιση ποιότητας IS O
Ε ργασίες π ροσαρμογής π αιδικών χαρών στα νέα
π ρότυπ α
Διαμόρφωση χ ώρου π αιγνίων στην π λατεία
Δράμας συνεχ.
Κ ατασκευή π αιδικής χ αράς στο ΟΤ Γ 1292
(π εριοχή Κ οψαχείλα)
Τοπ ογραφική μελέτη απ οτύπ ωσης υφιστάμενων
π αιδικών χαρών συν.3
30.6117.06 9.000,00 0,00 9.000,00
35.6262.01 Περίφραξη δημοτικών χ ώρων 22.000,00 0,00 22.000,00
35.6662.47 10.000,00 0,00 10.000,00
70.6277.01 30.000,00 0,00 30.000,00
30.7413.54 Μελέτη διαμόρφωσης πλατειών 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7326.41 Προστασία συντριβανιών με ειδικές κατασκευές 10.000,00 0,00 10.000,00
35.7322.01 1.000,00 0,00 1.000,00
30.6662.34 10.000,00 0,00 10.000,00
30.7412.01 Αρχ ιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης στο ΟΤ 849 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7323.37 Κ ατασκευή νέων κλιμάκων στην οδό Οθωνος  10.000,00 0,00 10.000,00
35.7322.08 Διαμόρφωση  ΟΤ 849 200.000,00 0,00 200.000,00
35.7322.42 45.000,00 0,00 45.000,00
35.7322.10 20.000,00 0,00 20.000,00
35.7332.02 50.000,00 0,00 50.000,00
30.7422.01 Δαπ άνες κατεδάφισης κτιρίων 23.000,00 0,00 23.000,00
35.7322.47 Δημιουργία βοτανικού κήπ ου 45.000,00 0,00 45.000,00
30.7311.18 60.000,00 0,00 60.000,00
30.7413.28 Μελέτη διαμόρφωσης Δημοτικού θεάτρου 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7413.29 Σ ύνταξη στατικής μελέτης χωροδιοκτυώματος 3.400,00 0,00 3.400,00
25.6264.30 20.000,00 0,00 20.000,00
30.7411.25 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7333.08 24.000,00 0,00 24.000,00
25.6264.32 24.000,00 0,00 24.000,00
30.7413.45 14.500,00 14.500,00 0,00
30.7413.51 14.000,00 14.000,00 0,00
35.7322.02 Ανάπ λαση πλατείας 3ης Σ επ τεμβρίου συν. 39.000,00 39.000,00 0,00
35.7322.05 1.300,00 1.300,00 0,00
35.7322.33 60.000,00 60.000,00 0,00
35.7325.34 Σ υντήρηση και ανακατασκευή συντριβανιών συν. 24.000,00 24.000,00 0,00
30.6117.04 20.000,00 20.000,00 0,00
30.6117.03 13.000,00 13.000,00 0,00
30.7336.08 8.000,00 8.000,00 0,00
Υ ΠΟΣ Υ ΝΟΛ Ο 846.200,00 193.800,00 652.400,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ -
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -
ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης κεντρικής
π λατείας Αγ.Δημητρίου
Προμήθεια για αντικατάσταση
συρματοπ λεγμάτων
Απ οψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και
οικοπ έδων κ.λ.π
Δ ιαμόρφωση π λατείας Αγ. Β ασιλείου, Διάκου και
Οθωνος, Κ ολοκοτρώνη
Προμήθεια κιγκλιδωμάτων (σιδερένιων - ξύλινων )
για π ερίφραξη κλπ .
Αναμόρφωση του Ο.Τ 2120 για την αύξηση του
π ρασίνου & ηλεκτροφωτισμού
Αναμορφώσεις φυτεύσεων για δημιουργία
ανθόκηπ ων
Σ υντήρηση , αναβάθμιση π λατειών-π άρκων
κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π
Δ ιαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μελίνα
Μερκούρη
Σ υντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπ ών
αυτοματισμών
Οριστική Μελέτη δημιουργίας Πολιτιστικού
κέντρου περιοχής Αγίου Β ασιλείου
Ε ιδικές κατασκευές π ροστασίας π ρανών ρέματος
Πικροδάφνης
Νεες εγκαταστασεις και επιδιορθωσεις
αυτόματων ποτιστικών συστημάτων
Μελέτη σύνταξης τοπ ογραφικών διαγραμμάτων
για τροπ οπ οιήσεις σχεδίου π όλης  για σύνταξη
μελετών διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων συν.
Τοπ ογραφικές μελέτες δημιουργίας υπ οβάθρων
για αστικές αναπ λάσεις, π ολεοδομικές
π αρεμβάσεις κ.λ.π . συν.
Ανάπ λαση ΟΤ 823 και βελτίωση π ολεοδομικού
ιστού π εριοχής Ε θνικής Αντίστασης Δήμου
Αγ.Δ ημητρίου συν.
Διαμόρφωση του κοινοχρήστου χώρου στον κόμβο
Αγ.Β ασιλείου και Δράμας συν.
Μετρήσεις-π ροσομoiωσεις κλιματολογικών
συνθηκών για το βιοκλιματικό σχεδιασμό νέας Πλ.
Παναγούλη και νέας γύρω π εριοχ ής συν.
Έ λεγχος στατικής επ άρκειας κτιρίου οδού
Πηλέως κλπ . συν.
Αντιστήριξη ανισόπ εδων επ ιφανειών,διαμορφώσεις
χώρων και λοιπ ές π αρεμβάσεις συν.4
15.6264.22 4.500,00 0,00 4.500,00
15.6662.04 13.000,00 0,00 13.000,00
30.6261.01 6.000,00 0,00 6.000,00
35.6262.38 6.000,00 0,00 6.000,00
35.6262.42 3.000,00 0,00 3.000,00
35.6262.44 3.000,00 0,00 3.000,00
35.7332.01 55.000,00 10.000,00 45.000,00
30.7336.09 13.000,00 0,00 13.000,00
00.6117.10 28.600,00 4.000,00 24.600,00
35.6262.39 4.000,00 1.000,00 3.000,00
30.7326.33 7.000,00 7.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 143.100,00 22.000,00 121.100,00
45.7336.51 24.000,00 0,00 24.000,00
45.7322.01 Διαμορφώσεις χώρου κυλικείου Νεκροταφείου 10.000,00 0,00 10.000,00
45.6262.01 Ε ργασίες  επ ισκευής  νεκροθαλάμου κλπ . συν. 22.000,00 22.000,00 0,00
45.6262.02 Ε ργασίες συντήρησης ψυκτικού θαλάμου συν. 13.000,00 13.000,00 0,00
45.6262.03 12.000,00 12.000,00 0,00
45.6262.04 7.000,00 7.000,00 0,00
45.7135.01 45.000,00 45.000,00 0,00
45.7336.50 250,00 250,00 0,00
45.7336.53 Κ ατασκευή  τάφων συν. 18.000,00 18.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 151.250,00 117.250,00 34.000,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ
Σ υντήρηση ηλεκτρονικού εξοπ λισμού και
π υρανίχνευσης στην κατασκήνωση
Προμήθεια διαφόρων ειδών για σύμπ ληρωση
υπ οδομών  στην κατασκήνωση
Ηλεκτρολογικές - υδραυλικές κ.λ.π ειδικές
εγκαταστάσεις στην κατασκήνωση
Σ υντήρηση βιολογικού καθαρισμού
κατασκήνωσης Ρ αφήνας
Σ υντήρηση αντλητικών διδύμων κατασκήνωσης
Ρ αφήνας
Σ υντήρηση π υροσβεστικού συγκροτήματος
κτήματος Ρ αφήνας
Σ υντήρηση - επ έκταση - αντικατάσταση π ρασίνου
στην κατασκήνωση 2012
Ε ργασίες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων
κ.λ.π . στην κατασκήνωση
Ε ργασία επ οπτείας συντήρησης υπ οδομών και
φύλαξης εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων
Ρ αφήνας
Σ υντήρηση Η/Ζ και φωτισμού κατασκήνωσης
Ρ αφήνας
Κ ατασκευή γηπ έδου μπ άσκετ - βόλευ στην
κατασκήνωση συν.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Ε ξωραισμός τάφων και λοιπ ών χώρων στο
Δημοτικό Νεκροταφείο
Η/Μ εργασίες στο Δ ημοτικό νεκροταφείο κλπ .
συν.
Ε ργασία απ όφραξης δικτύου ακαθάρτων στο
Δημοτικό Νεκροταφείο συν.
Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών
συν.
Ε κτέλεση εργασιών εξυγίανσης στο Δημοτικό
Νεκροταφείο 2009 συν.5
30.6261.02 23.000,00 0,00 23.000,00
30.7323.02 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7323.31 35.000,00 0,00 35.000,00
30.7324.30 Δ ιαμόρφωση οδού Ασημακοπ ούλου 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7324.38 Δ ιαμόρφωση οδού Αργοστολίου 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7333.03 Σ υντήρηση οδών 2012 150.000,00 0,00 150.000,00
30.7333.04 Ε ντοπ ισμένες επ ιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 2012 24.500,00 0,00 24.500,00
30.7413.39 Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης 2012 14.200,00 0,00 14.200,00
30.7413.61 Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης 14.400,00 0,00 14.400,00
30.7323.34 1.000,00 0,00 1.000,00
30.6117.01 20.000,00 0,00 20.000,00
30.7333.28 24.000,00 1.000,00 23.000,00
30.7323.39 4.500,00 4.500,00 0,00
30.7323.40 27.000,00 27.000,00 0,00
30.7323.41 Διανοίξεις ανακατασκευές οδών συν. 90.000,00 90.000,00 0,00
30.7323.46 500,00 500,00 0,00
30.7333.01 Σ υντήρηση οδών 2010 συν. 70.000,00 70.000,00 0,00
30.7333.30 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7333.41 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7333.45 Ε ιδικές διαμορφώσεις ανάσχεσης ταχύτητας συν. 6.000,00 6.000,00 0,00
30.7334.32 3.000,00 3.000,00 0,00
30.7413.46 14.000,00 14.000,00 0,00
30.7413.73 Μελέτη εφαρμογής φωτεινής σηματοδότησης συν. 10.000,00 10.000,00 0,00
30.7311.27 1.000,00 1.000,00
0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 581.100,00 273.000,00 308.100,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ,
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ ιαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και
διαβάσεων π εζ ών φωτεινών σηματοδοτών συνεχ.
Δ ιαμόρφωση δρόμων ήπ ιας κυκλοφορίας και
π εζ οδρόμων
Κ ατασκευή σιδηράς γέφυρας π εριοχ ής
Μεσονησίου οδού Ε υρυτανίας
Δ ιαμόρφωση πεζ οδρομίων & ηλεκτροφωτισμού
Πριάμου- Άρτης κ.λ.π
Δ απάνη για π ρογραμματισμό - ενημέρωση -
συμπ λήρωση - επ ικαιροπ οίηση δεδομένων G.I.S .
Παρεμβάσεις απ οκατάστασης ομαλούς
βατότητας επ ικλινών π εζ οδρομίων
Ανακατασκευή οδού  Όθωνος για διευκόλυνση
της κυκλοφορίας πεζ ών - οχημάτων συν.
Σ υμπ ληρωματικές εργασίες, ανακατασκευές
επ ικλινών οδών -λοιπών οδών και βελτίωση
π εζ οδρομίων κλπ συν.
Δ ιαμόρφωση της Μετροπ έτροβα σε οδό ήπ ιας
κυκλοφορίας συν.
Ε ξασφάλιση αντιολισθηρότητας οδών και
πεζ οδρομίων συν.
Ε ντοπ ισμένες επ ιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 2011
συν.
Προσαρμογή οδών σε ειδικές κυκλοφοριακές
συνθήκες συν.
Μελέτη άμεσων μεταβολών στην κυκλοφοριακή
μελέτη συν.
Κ ατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο
Δ ημοτικό στάδιο συν.6
25.6262.30 Σ υντήρηση αντλιοστασίων κλπ . 24.000,00 0,00 24.000,00
25.6264.31 Προμήθεια υλικών για συντήρηση αντλιοστασίων 5.000,00 0,00 5.000,00
25.6275.01 18.000,00 0,00 18.000,00
25.6275.30 Δαπ άνες μηχανημάτων απ όφραξης 5.000,00 0,00 5.000,00
25.6275.02 Κ αθαρισμός φρεατίων 2012 24.500,00 0,00 24.500,00
25.6276 5.000,00 0,00 5.000,00
25.6661.01 14.000,00 0,00 14.000,00
30.6233 Μίσθωση ερπ ιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ . 15.000,00 0,00 15.000,00
25.7135.35 Προμήθεια αντλίας για έκτακτες ανάγκες 1.000,00 0,00 1.000,00
25.7312.04 Ανύψωση & βελτίωση φρεατίων 2012 23.000,00 0,00 23.000,00
25.7312.06 Ανακατασκευή π ροβληματικών συνδέσεων 2012 13.000,00 0,00 13.000,00
25.7312.08 Ανακατασκευή π ροβληματικών αγωγών  2012 13.000,00 0,00 13.000,00
25.7312.12 10.000,00 0,00 10.000,00
25.7312.19 Κ ατασκευή αγωγών ακαθάρτων 60.000,00 0,00 60.000,00
25.7312.37 10.200,00 0,00 10.200,00
35.6162.13 Άνοιγμα εσοχών κάδων 10.500,00 0,00 10.250,00
30.7323.33 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7336.02 24.000,00 0,00 24.000,00
25.6275.33 Κ αθαρισμός φρεατίων 2011 συν. 23.000,00 23.000,00 0,00
25.7312.01 40.000,00 40.000,00 0,00
25.7312.03 Ανύψωση & βελτίωση φρεατίων 2011 συν. 19.000,00 19.000,00 0,00
25.7312.05 Κ ατασκευή  νέων φρεατίων υδροσυλλογής συν. 20.000,00 20.000,00 0,00
25.7312.18 50.000,00 50.000,00 0,00
25.7312.23 7.000,00 7.000,00 0,00
25.7312.31 10.000,00 10.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 445.200,00 169.000,00 275.950,00
30.7321.34 200.000,00 0,00 200.000,00
30.7311.19 60.000,00 0,00 60.000,00
30.7332.31 Σ υντήρηση χλοοτάπ ητα Δημοτικού Σ ταδίου  90.000,00 15.000,00 75.000,00
30.7321.28 68.000,00 68.000,00 0,00
30.7321.32 300,00 300,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 418.300,00 83.300,00 335.000,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρεμβάσεις απ οκατάστασης ροής σε
υπ άρχοντα φρεάτια ομβρίων
Δαπ άνες εκκένωσης βόθρων και δεξαμενών
αντλιοστασίου
Προμήθεια υλικού και εργασίας απόσμωσης
φρεατίων υδροσυλλογής
Ε ιδικές κατασκευές για αντιπ λημμυρική
π ροστασία
Κ ατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Αλκη
Αργυριάδη
Κ ατασκευή έργων υπ οδομής στις περιοχές Δ Ε Η
και Ε Κ ΤΕ Λ (απ οχέτευση-όμβρια- διαμόρφωση
οδών)
Έ κτακτες παρεμβάσεις για απ οκατάσταση
ζ ημιών απ ό έντονα καιρικά φαινόμενα
1ο Πρόγραμμα σπ οραδικών συνδέσεων
2009-2010 συν.
Κ ατασκευή τοπ ικών τμημάτων αγωγών ομβρίων
συν.
Τοπ ικές π αρεμβάσεις στους αγωγούς ακαθάρτων
και ομβρίων στην οδό Β εργίνας συν.
Κ ατασκευή νέων φρεατιών και διευκόλυνση ροής
σε π ροβληματικά συν.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Κ ατασκευή ελαστικού χλοοτάπ ητα 7ης γενεάς
στο Δημοτικό Γ υμναστήριο
Κ ατασκευή χωροδυκτιώματος  στο Δ ημοτικό
Σ τάδιο
Κ ατασκευή Αθλητικών Ε γκαταστάσεων στο Ο.Τ.
2120 συν.
Κ ατασκευή W.C και λοιπές εργασίες σε
αθλητικούς χώρους συν.        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
         Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω πρόταση,   μετά από
συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 
7
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30.6117.05 24.000,00 0,00 24.000,00
30.7321.26 54.000,00 0,00 54.000,00
30.7321.27 166.000,00 0,00 166.000,00
35.6262.46 Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων 5.000,00 0,00 5.000,00
30.7324.32 29.000,00 29.000,00 0,00
30.7325.30 15.000,00 15.000,00 0,00
30.7325.33 10.000,00 10.000,00 0,00
30.7325.36 60.000,00 60.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 363.000,00 114.000,00 249.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
10.6266.10 2.500,00 0,00 2.500,00
30.6264.52 3.000,00 0,00 3.000,00
30.6662.04 10.000,00 0,00 10.000,00
30.6662.07 7.000,00 0,00 7.000,00
30.6662.16 Προμήθεια χρωμάτων 40.000,00 0,00 40.000,00
30.6662.17 Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00
10.7135.13 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7413.66 Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Δ Ε Η 13.000,00 0,00 13.000,00
00.6117.15 24.000,00 0,00 24.000,00
00.6495.02 500,00 0,00 500,00
10.6262.12 1.500,00 0,00 1.500,00
10.6262.14 5.000,00 0,00 5.000,00
10.6264.11 Σ υντήρηση και επ ισκευή Η/Ζ 2.500,00 0,00 2.500,00
10.6264.12 20.000,00 0,00 20.000,00
10.6265.12 Σ υντήρηση και επ ισκευή τοπ ογραφικού οργάνου 500,00 0,00 500,00
30.6662.05 114.000,00 24.000,00 90.000,00
30.7311.29 Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων συν.  41.000,00 41.000,00 0,00
30.7311.30 Δ ιαμορφώσεις χώρων Δημαρχείου συν. 24.000,00 24.000,00 0,00
30.7326.38 Ανακαίνιση -βελτίωση χώρων εργοταξίου συν. 600,00 600,00 0,00
30.7331.03 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7413.47 Μελέτη σύνταξης π ράξεων αναλογισμού συν. 14.100,00 14.100,00 0,00
30.7413.56 14.000,00 14.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 376.200,00 140.700,00 235.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.098.550,00 1.357.850,00 3.740.450,00
Ε ργασία απ οτύπ ωσης, αξιολόγησης
εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού και
εξορθολογικής διαχείρισης του
Ε νεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού
οδών Παπ άγου, Ασυρμάτου, Σ ουλίου, 
Αγ.Δημητρίου, Παπ αναστασίου (Πρόγραμμα
Ε ξοικονομώ)
Ε νεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων  στο
Δήμο Αγίου Δημητρίου  (π ρόγραμμα Ε ξοικονομώ)
Παρεμβάσεις στην οδό Δράμας για βελτίωση
φωτισμού κλπ .συν.
Ηλεκτροφωτισμός π εζ οδρόμων, οδών ήπ ιας
κυκλοφορίας  κλπ . συν.
Β ελτίωση - επ έκταση  ηλεκτροφωτισμού κλπ για
εξοικονόμηση ενέργειας συν.
Σ π οραδικές ενισχύσεις ηλεκτροφωτισμών για
βελτίωση επ ιπ έδων φωτισμού συν.
Σ υντήρηση βελτίωση π ρογραμμάτων AUTOC AD,
τεχνικών π ρογραμμάτων κ.λ.π .
Δαπ άνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων
για συστήματα συναργερμού και π υρανίχνευσης
Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας
π ήξης
Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, σιδηρού
οπ λισμού κλπ .
Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για Δημοτικά
κτίρια κλπ .
Ε ργασία π ληροφόρησης, ενημέρωσης και
εξυπ ηρέτησης κοινού μέσω νέων τεχνολογιών
Δαπ άνη αφαίρεσης π αράνομων διαφημιστικών
π ινακίδων
Σ υντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και δικτύου καλοριφέρ
Προμήθεια και συντήρηση  π υροσβεστήρων
Δημοτικών κτιρίων
Σ υντήρηση και επ ισκευή κλιματιστικών
μηχανημάτων
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος-ασβέστης -
τσιμέντο -τούβλα κλπ .)
Ε π ισκευές ανακατασκευές σιδηροκατασκευών
και λοιπ ές εργασίες συν.
Ε ιδικές απ οτυπ ώσεις για χρεώσεις αγωγών και
λοιπ ές κατασκευές συν. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους  27 υπέρ, 8 κατά (κ.κ. Γιαννέζος, Δήμου, Οικονομάκος,
Αυρηλιώνης, Καραχρήστος, Παπαδακάκης, Κοκκώνης, Δούρου) και  1 λευκό
(κ. Βάσιος)  για όλους τους λόγους που αναλυτικά κατεγράφησαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, οι περισσότεροι εκ των οποίων συγκλίνουν
στην διαπίστωση ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 στην ουσία
περιλαμβάνει μόνο συντηρήσεις των ήδη υπαρχόντων έργων και όχι νέων ,
λόγω μείωσης των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ψηφί ζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012 όπως
διαμορφώθηκε κατόπιν των τροποποιήσεων ως κάτωθι :
8
Κ ω δικός ΠΕΡ ΙΓ Ρ ΑΦΗ ΕΡ Γ ΟΥ Σ ΥΝΟΛΟ 2012 ΝΕΑ ΕΡ Γ Α
30.7331.34 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
30.7331.01 Σ υντήρηση και επ ισκευή σχολείων 2012 200.000,00 0,00 200.000,00
30.7331.41 Σ τεγανοπ οίηση ταρατσών σχολείων 23.000,00 0,00 23.000,00
30.7333.02 23.000,00 0,00 23.000,00
30.7331.02 Ανακατασκευές σε χ ώρους υγιεινής  24.000,00 0,00 24.000,00
30.7336.06 21.000,00 0,00 21.000,00
30.7413.65 14.400,00 0,00 14.400,00
30.7326.04 23.000,00 0,00 23.000,00
70.7135.04 15.000,00 0,00 15.000,00
35.7322.46 20.000,00 0,00 20.000,00
30.7331.04 24.000,00 24.000,00 0,00
30.7331.39 Ε π είγουσες π αρεμβάσεις σε σχολεία συν. 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7326.03 35.000,00 35.000,00 0,00
30.7413.48 9.000,00 9.000,00 0,00
30.7413.67 4.500,00 4.500,00 0,00
30.7413.69 4.500,00 4.500,00 0,00
30.7311.32 127.000,00 127.000,00 0,00
 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.610.400,00 227.000,00 1.383.400,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
35.6262.40 20.000,00 0,00 20.000,00
35.6262.41 10.000,00 0,00 10.000,00
35.7322.03 5.000,00 0,00 5.000,00
35.7322.04 24.000,00 0,00 24.000,00
35.7322.06 22.000,00 0,00 22.000,00
35.7322.49 65.000,00 0,00 65.000,00
30.7412.02
14.300,00 14.300,00 0,00
35.7322.48 Δημιουργία π ρότυπ ων π αιδικών χ αρών συν. 3.500,00 3.500,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 163.800,00 17.800,00 146.000,00
                             Τ Ε Χ ΝΙΚ Ο ΠΡ ΟΓ Ρ ΑΜΜΑ  Ε Τ ΟΥ Σ 2012
Σ ΥΝΕΧ ΙΖΟΜΕΝ
Α
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Παρεμβάσεις για αντιμετώπ ιση επ ειγουσών
επ ιδιορθώσεων σε σχ ολεία του Δήμου
Κ ατασκευή διαγραμμήσεων σε διαβάσεις
σχολείων κ.λ.π . συνεχ.
Ε ργασίες ασφαλούς π ρόσβασης μαθητών στα
σχολεία 
Μελέτη σύνταξης τοπ ογραφικών διαγραμμάτων
Δημοτικών σχολείων κλπ
Ε σωτερικές διαρρυθμίσεις με γυψοσανίδες κλπ .
σε χώρους π ολλαπ λών χρήσεων
Προμήθεια και τοπ οθέτηση αλεξικέραυνων σε
κτίρια του Δήμου
Παρεμβάσεις αναβάθμισης αυλείων χ ώρων,
σχολείων με αύξηση π ρασίνου
Ανακαίνιση χρωματισμών σχολείων συν.
Κ ατασκευές νέων γηπ έδων  επ ιδιορθώσεις
π αλαιών σε σχολεία και λοιπ ούς Αθλητικούς
χώρους συν.
Αρχιτεκτονική μέλετη αξιοπ οίησης 3ου π αλαιού
ΔΣ συν.
Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
βρεφονηπ ιακού σταθμού συν.
Μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων
βρεφονηπ ιακού σταθμού συν.
Κ ατασκευή κέντρου Δημιουργικής απ ασχόλησης
π αιδιών συν.
Ε π ισκευές & συντήρησεις - βελτιώσεις  οργάνων
π αιδικών χαρών
Σ υντηρήσεις επ ισκευές καγκέλων θυρών π αιδικών
χαρών
Οργάνωση υλικοτεχνικών υπ οδομών π αιδικών
χαρών για εξασφάλιση ποιότητας IS O
Ε ργασίες π ροσαρμογής παιδικών χαρών στα νέα
π ρότυπ α
Διαμόρφωση χώρου π αιγνίων στην π λατεία
Δράμας συνεχ.
Κ ατασκευή π αιδικής χαράς στο ΟΤ Γ 1292
(π εριοχή Κ οψαχείλα)
Τοπ ογραφική μελέτη απ οτύπ ωσης υφιστάμενων
π αιδικών χαρών συν.9
30.6117.06 9.000,00 0,00 9.000,00
35.6262.01 Περίφραξη δημοτικών χ ώρων 22.000,00 0,00 22.000,00
35.6662.47 10.000,00 0,00 10.000,00
70.6277.01 30.000,00 0,00 30.000,00
30.7413.54 Μελέτη διαμόρφωσης πλατειών 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7326.41 Προστασία συντριβανιών με ειδικές κατασκευές 10.000,00 0,00 10.000,00
35.7322.01 1.000,00 0,00 1.000,00
30.6662.34 10.000,00 0,00 10.000,00
30.7412.01 Αρχ ιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης στο ΟΤ 849 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7323.37 Κ ατασκευή νέων κλιμάκων στην οδό Οθωνος  10.000,00 0,00 10.000,00
35.7322.08 Διαμόρφωση  ΟΤ 849 200.000,00 0,00 200.000,00
35.7322.42 45.000,00 0,00 45.000,00
35.7322.10 20.000,00 0,00 20.000,00
35.7332.02 50.000,00 0,00 50.000,00
30.7422.01 Δαπ άνες κατεδάφισης κτιρίων 23.000,00 0,00 23.000,00
35.7322.47 Δημιουργία βοτανικού κήπ ου 45.000,00 0,00 45.000,00
30.7311.18 60.000,00 0,00 60.000,00
30.7413.28 Μελέτη διαμόρφωσης Δημοτικού θεάτρου 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7413.29 Σ ύνταξη στατικής μελέτης χωροδιοκτυώματος 3.400,00 0,00 3.400,00
25.6264.30 20.000,00 0,00 20.000,00
30.7411.25 9.000,00 0,00 9.000,00
30.7333.08 24.000,00 0,00 24.000,00
25.6264.32 24.000,00 0,00 24.000,00
30.7413.45 14.500,00 14.500,00 0,00
30.7413.51 14.000,00 14.000,00 0,00
35.7322.02 Ανάπ λαση πλατείας 3ης Σ επ τεμβρίου συν. 39.000,00 39.000,00 0,00
35.7322.05 1.300,00 1.300,00 0,00
35.7322.33 60.000,00 60.000,00 0,00
35.7325.34 Σ υντήρηση και ανακατασκευή συντριβανιών συν. 24.000,00 24.000,00 0,00
30.6117.04 20.000,00 20.000,00 0,00
30.6117.03 13.000,00 13.000,00 0,00
30.7336.08 8.000,00 8.000,00 0,00
Υ ΠΟΣ Υ ΝΟΛ Ο 846.200,00 193.800,00 652.400,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ -
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -
ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης κεντρικής
π λατείας Αγ.Δημητρίου
Προμήθεια για αντικατάσταση
συρματοπ λεγμάτων
Απ οψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και
οικοπ έδων κ.λ.π
Δ ιαμόρφωση π λατείας Αγ. Β ασιλείου, Διάκου και
Οθωνος, Κ ολοκοτρώνη
Προμήθεια κιγκλιδωμάτων (σιδερένιων - ξύλινων )
για π ερίφραξη κλπ .
Αναμόρφωση του Ο.Τ 2120 για την αύξηση του
π ρασίνου & ηλεκτροφωτισμού
Αναμορφώσεις φυτεύσεων για δημιουργία
ανθόκηπ ων
Σ υντήρηση , αναβάθμιση π λατειών-π άρκων
κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π
Δ ιαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μελίνα
Μερκούρη
Σ υντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπ ών
αυτοματισμών
Οριστική Μελέτη δημιουργίας Πολιτιστικού
κέντρου περιοχής Αγίου Β ασιλείου
Ε ιδικές κατασκευές π ροστασίας π ρανών ρέματος
Πικροδάφνης
Νεες εγκαταστασεις και επιδιορθωσεις
αυτόματων ποτιστικών συστημάτων
Μελέτη σύνταξης τοπ ογραφικών διαγραμμάτων
για τροπ οπ οιήσεις σχεδίου π όλης  για σύνταξη
μελετών διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων συν.
Τοπ ογραφικές μελέτες δημιουργίας υπ οβάθρων
για αστικές αναπ λάσεις, π ολεοδομικές
π αρεμβάσεις κ.λ.π . συν.
Ανάπ λαση ΟΤ 823 και βελτίωση π ολεοδομικού
ιστού π εριοχής Ε θνικής Αντίστασης Δήμου
Αγ.Δ ημητρίου συν.
Διαμόρφωση του κοινοχρήστου χώρου στον κόμβο
Αγ.Β ασιλείου και Δράμας συν.
Μετρήσεις-π ροσομoiωσεις κλιματολογικών
συνθηκών για το βιοκλιματικό σχεδιασμό νέας Πλ.
Παναγούλη και νέας γύρω π εριοχ ής συν.
Έ λεγχος στατικής επ άρκειας κτιρίου οδού
Πηλέως κλπ . συν.
Αντιστήριξη ανισόπ εδων επ ιφανειών,διαμορφώσεις
χώρων και λοιπ ές π αρεμβάσεις συν.10
15.6264.22 4.500,00 0,00 4.500,00
15.6662.04 13.000,00 0,00 13.000,00
30.6261.01 6.000,00 0,00 6.000,00
35.6262.38 6.000,00 0,00 6.000,00
35.6262.42 3.000,00 0,00 3.000,00
35.6262.44 3.000,00 0,00 3.000,00
35.7332.01 55.000,00 10.000,00 45.000,00
30.7336.09 13.000,00 0,00 13.000,00
00.6117.10 28.600,00 4.000,00 24.600,00
35.6262.39 4.000,00 1.000,00 3.000,00
30.7326.33 7.000,00 7.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 143.100,00 22.000,00 121.100,00
45.7336.51 24.000,00 0,00 24.000,00
45.7322.01 Διαμορφώσεις χώρου κυλικείου Νεκροταφείου 10.000,00 0,00 10.000,00
45.6262.01 Ε ργασίες  επ ισκευής  νεκροθαλάμου κλπ . συν. 22.000,00 22.000,00 0,00
45.6262.02 Ε ργασίες συντήρησης ψυκτικού θαλάμου συν. 13.000,00 13.000,00 0,00
45.6262.03 12.000,00 12.000,00 0,00
45.6262.04 7.000,00 7.000,00 0,00
45.7135.01 45.000,00 45.000,00 0,00
45.7336.50 250,00 250,00 0,00
45.7336.53 Κ ατασκευή  τάφων συν. 18.000,00 18.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 151.250,00 117.250,00 34.000,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ
Σ υντήρηση ηλεκτρονικού εξοπ λισμού και
π υρανίχνευσης στην κατασκήνωση
Προμήθεια διαφόρων ειδών για σύμπ ληρωση
υπ οδομών  στην κατασκήνωση
Ηλεκτρολογικές - υδραυλικές κ.λ.π ειδικές
εγκαταστάσεις στην κατασκήνωση
Σ υντήρηση βιολογικού καθαρισμού
κατασκήνωσης Ρ αφήνας
Σ υντήρηση αντλητικών διδύμων κατασκήνωσης
Ρ αφήνας
Σ υντήρηση π υροσβεστικού συγκροτήματος
κτήματος Ρ αφήνας
Σ υντήρηση - επ έκταση - αντικατάσταση π ρασίνου
στην κατασκήνωση 2012
Ε ργασίες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων
κ.λ.π . στην κατασκήνωση
Ε ργασία επ οπτείας συντήρησης υπ οδομών και
φύλαξης εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων
Ρ αφήνας
Σ υντήρηση Η/Ζ και φωτισμού κατασκήνωσης
Ρ αφήνας
Κ ατασκευή γηπ έδου μπ άσκετ - βόλευ στην
κατασκήνωση συν.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Ε ξωραισμός τάφων και λοιπ ών χώρων στο
Δημοτικό Νεκροταφείο
Η/Μ εργασίες στο Δ ημοτικό νεκροταφείο κλπ .
συν.
Ε ργασία απ όφραξης δικτύου ακαθάρτων στο
Δημοτικό Νεκροταφείο συν.
Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών
συν.
Ε κτέλεση εργασιών εξυγίανσης στο Δημοτικό
Νεκροταφείο 2009 συν.11
30.6261.02 23.000,00 0,00 23.000,00
30.7323.02 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7323.31 35.000,00 0,00 35.000,00
30.7324.30 Δ ιαμόρφωση οδού Ασημακοπ ούλου 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7324.38 Δ ιαμόρφωση οδού Αργοστολίου 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7333.03 Σ υντήρηση οδών 2012 150.000,00 0,00 150.000,00
30.7333.04 Ε ντοπ ισμένες επ ιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 2012 24.500,00 0,00 24.500,00
30.7413.39 Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης 2012 14.200,00 0,00 14.200,00
30.7413.61 Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης 14.400,00 0,00 14.400,00
30.7323.34 1.000,00 0,00 1.000,00
30.6117.01 20.000,00 0,00 20.000,00
30.7333.28 24.000,00 1.000,00 23.000,00
30.7323.39 4.500,00 4.500,00 0,00
30.7323.40 27.000,00 27.000,00 0,00
30.7323.41 Διανοίξεις ανακατασκευές οδών συν. 90.000,00 90.000,00 0,00
30.7323.46 500,00 500,00 0,00
30.7333.01 Σ υντήρηση οδών 2010 συν. 70.000,00 70.000,00 0,00
30.7333.30 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7333.41 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7333.45 Ε ιδικές διαμορφώσεις ανάσχεσης ταχύτητας συν. 6.000,00 6.000,00 0,00
30.7334.32 3.000,00 3.000,00 0,00
30.7413.46 14.000,00 14.000,00 0,00
30.7413.73 Μελέτη εφαρμογής φωτεινής σηματοδότησης συν. 10.000,00 10.000,00 0,00
30.7311.27 1.000,00 1.000,00
0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 581.100,00 273.000,00 308.100,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ,
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ ιαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και
διαβάσεων π εζ ών φωτεινών σηματοδοτών συνεχ.
Δ ιαμόρφωση δρόμων ήπ ιας κυκλοφορίας και
π εζ οδρόμων
Κ ατασκευή σιδηράς γέφυρας π εριοχ ής
Μεσονησίου οδού Ε υρυτανίας
Δ ιαμόρφωση πεζ οδρομίων & ηλεκτροφωτισμού
Πριάμου- Άρτης κ.λ.π
Δ απάνη για π ρογραμματισμό - ενημέρωση -
συμπ λήρωση - επ ικαιροπ οίηση δεδομένων G.I.S .
Παρεμβάσεις απ οκατάστασης ομαλούς
βατότητας επ ικλινών π εζ οδρομίων
Ανακατασκευή οδού  Όθωνος για διευκόλυνση
της κυκλοφορίας πεζ ών - οχημάτων συν.
Σ υμπ ληρωματικές εργασίες, ανακατασκευές
επ ικλινών οδών -λοιπών οδών και βελτίωση
π εζ οδρομίων κλπ συν.
Δ ιαμόρφωση της Μετροπ έτροβα σε οδό ήπ ιας
κυκλοφορίας συν.
Ε ξασφάλιση αντιολισθηρότητας οδών και
πεζ οδρομίων συν.
Ε ντοπ ισμένες επ ιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 2011
συν.
Προσαρμογή οδών σε ειδικές κυκλοφοριακές
συνθήκες συν.
Μελέτη άμεσων μεταβολών στην κυκλοφοριακή
μελέτη συν.
Κ ατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο
Δ ημοτικό στάδιο συν.12
25.6262.30 Σ υντήρηση αντλιοστασίων κλπ . 24.000,00 0,00 24.000,00
25.6264.31 Προμήθεια υλικών για συντήρηση αντλιοστασίων 5.000,00 0,00 5.000,00
25.6275.01 18.000,00 0,00 18.000,00
25.6275.30 Δαπ άνες μηχανημάτων απ όφραξης 5.000,00 0,00 5.000,00
25.6275.02 Κ αθαρισμός φρεατίων 2012 24.500,00 0,00 24.500,00
25.6276 5.000,00 0,00 5.000,00
25.6661.01 14.000,00 0,00 14.000,00
30.6233 Μίσθωση ερπ ιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ . 15.000,00 0,00 15.000,00
25.7135.35 Προμήθεια αντλίας για έκτακτες ανάγκες 1.000,00 0,00 1.000,00
25.7312.04 Ανύψωση & βελτίωση φρεατίων 2012 23.000,00 0,00 23.000,00
25.7312.06 Ανακατασκευή π ροβληματικών συνδέσεων 2012 13.000,00 0,00 13.000,00
25.7312.08 Ανακατασκευή π ροβληματικών αγωγών  2012 13.000,00 0,00 13.000,00
25.7312.12 10.000,00 0,00 10.000,00
25.7312.19 Κ ατασκευή αγωγών ακαθάρτων 60.000,00 0,00 60.000,00
25.7312.37 10.200,00 0,00 10.200,00
35.6162.13 Άνοιγμα εσοχών κάδων 10.500,00 0,00 10.250,00
30.7323.33 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7336.02 24.000,00 0,00 24.000,00
25.6275.33 Κ αθαρισμός φρεατίων 2011 συν. 23.000,00 23.000,00 0,00
25.7312.01 40.000,00 40.000,00 0,00
25.7312.03 Ανύψωση & βελτίωση φρεατίων 2011 συν. 19.000,00 19.000,00 0,00
25.7312.05 Κ ατασκευή  νέων φρεατίων υδροσυλλογής συν. 20.000,00 20.000,00 0,00
25.7312.18 50.000,00 50.000,00 0,00
25.7312.23 7.000,00 7.000,00 0,00
25.7312.31 10.000,00 10.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 445.200,00 169.000,00 275.950,00
30.7321.34 200.000,00 0,00 200.000,00
30.7311.19 60.000,00 0,00 60.000,00
30.7332.31 Σ υντήρηση χλοοτάπ ητα Δημοτικού Σ ταδίου  90.000,00 15.000,00 75.000,00
30.7321.28 68.000,00 68.000,00 0,00
30.7321.32 300,00 300,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 418.300,00 83.300,00 335.000,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρεμβάσεις απ οκατάστασης ροής σε
υπ άρχοντα φρεάτια ομβρίων
Δαπ άνες εκκένωσης βόθρων και δεξαμενών
αντλιοστασίου
Προμήθεια υλικού και εργασίας απόσμωσης
φρεατίων υδροσυλλογής
Ε ιδικές κατασκευές για αντιπ λημμυρική
π ροστασία
Κ ατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Αλκη
Αργυριάδη
Κ ατασκευή έργων υπ οδομής στις περιοχές Δ Ε Η
και Ε Κ ΤΕ Λ (απ οχέτευση-όμβρια- διαμόρφωση
οδών)
Έ κτακτες παρεμβάσεις για απ οκατάσταση
ζ ημιών απ ό έντονα καιρικά φαινόμενα
1ο Πρόγραμμα σπ οραδικών συνδέσεων
2009-2010 συν.
Κ ατασκευή τοπ ικών τμημάτων αγωγών ομβρίων
συν.
Τοπ ικές π αρεμβάσεις στους αγωγούς ακαθάρτων
και ομβρίων στην οδό Β εργίνας συν.
Κ ατασκευή νέων φρεατιών και διευκόλυνση ροής
σε π ροβληματικά συν.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Κ ατασκευή ελαστικού χλοοτάπ ητα 7ης γενεάς
στο Δημοτικό Γ υμναστήριο
Κ ατασκευή χωροδυκτιώματος  στο Δ ημοτικό
Σ τάδιο
Κ ατασκευή Αθλητικών Ε γκαταστάσεων στο Ο.Τ.
2120 συν.
Κ ατασκευή W.C και λοιπές εργασίες σε
αθλητικούς χώρους συν.13
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30.6117.05 24.000,00 0,00 24.000,00
30.7321.26 54.000,00 0,00 54.000,00
30.7321.27 166.000,00 0,00 166.000,00
35.6262.46 Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων 5.000,00 0,00 5.000,00
30.7324.32 29.000,00 29.000,00 0,00
30.7325.30 15.000,00 15.000,00 0,00
30.7325.33 10.000,00 10.000,00 0,00
30.7325.36 60.000,00 60.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 363.000,00 114.000,00 249.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
10.6266.10 2.500,00 0,00 2.500,00
30.6264.52 3.000,00 0,00 3.000,00
30.6662.04 10.000,00 0,00 10.000,00
30.6662.07 7.000,00 0,00 7.000,00
30.6662.16 Προμήθεια χρωμάτων 40.000,00 0,00 40.000,00
30.6662.17 Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00
10.7135.13 1.000,00 0,00 1.000,00
30.7413.66 Μελέτη ανασύνταξης π ράξης εφαρμογής ΔΕ Η 13.000,00 0,00 13.000,00
00.6117.15 24.000,00 0,00 24.000,00
00.6495.02 500,00 0,00 500,00
10.6262.12 1.500,00 0,00 1.500,00
10.6262.14 5.000,00 0,00 5.000,00
10.6264.11 Σ υντήρηση και επ ισκευή Η/Ζ 2.500,00 0,00 2.500,00
10.6264.12 20.000,00 0,00 20.000,00
10.6265.12 Σ υντήρηση και επ ισκευή τοπ ογραφικού οργάνου 500,00 0,00 500,00
30.6662.05 114.000,00 24.000,00 90.000,00
30.7311.29 Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων συν.  41.000,00 41.000,00 0,00
30.7311.30 Δ ιαμορφώσεις χώρων Δ ημαρχ είου συν. 24.000,00 24.000,00 0,00
30.7326.38 Ανακαίνιση -βελτίωση χώρων εργοταξίου συν. 600,00 600,00 0,00
30.7331.03 23.000,00 23.000,00 0,00
30.7413.47 Μελέτη σύνταξης π ράξεων αναλογισμού συν. 14.100,00 14.100,00 0,00
30.7413.56 14.000,00 14.000,00 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 376.200,00 140.700,00 235.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.098.550,00 1.357.850,00 3.740.450,00
Ε ργασία απ οτύπ ωσης, αξιολόγησης
εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού και
εξορθολογικής διαχ είρισης του
Ε νεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού
οδών Παπ άγου, Ασυρμάτου, Σ ουλίου, 
Αγ.Δημητρίου, Παπ αναστασίου (Πρόγραμμα
Ε ξοικονομώ)
Ε νεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων  στο
Δ ήμο Αγίου Δημητρίου  (π ρόγραμμα Ε ξοικονομώ)
Παρεμβάσεις στην οδό Δ ράμας για βελτίωση
φωτισμού κλπ .συν.
Ηλεκτροφωτισμός π εζ οδρόμων, οδών ήπ ιας
κυκλοφορίας  κλπ . συν.
Β ελτίωση - επ έκταση  ηλεκτροφωτισμού κλπ για
εξοικονόμηση ενέργειας συν.
Σ π οραδικές ενισχύσεις ηλεκτροφωτισμών για
βελτίωση επ ιπ έδων φωτισμού συν.
Σ υντήρηση βελτίωση π ρογραμμάτων AUTOC AD,
τεχ νικών π ρογραμμάτων κ.λ.π .
Δ απ άνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων
για συστήματα συναργερμού και π υρανίχνευσης
Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχ είας
π ήξης
Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, σιδηρού
οπ λισμού κλπ .
Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για Δ ημοτικά
κτίρια κλπ .
Ε ργασία π ληροφόρησης, ενημέρωσης και
εξυπ ηρέτησης κοινού μέσω νέων τεχνολογιών
Δ απ άνη αφαίρεσης π αράνομων διαφημιστικών
π ινακίδων
Σ υντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και δικτύου καλοριφέρ
Προμήθεια και συντήρηση  π υροσβεστήρων
Δ ημοτικών κτιρίων
Σ υντήρηση και επ ισκευή κλιματιστικών
μηχ ανημάτων
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος-ασβέστης -
τσιμέντο -τούβλα κλπ .)
Ε π ισκευές ανακατασκευές σιδηροκατασκευών
και λοιπ ές εργασίες συν.
Ε ιδικές απ οτυπ ώσεις για χ ρεώσεις αγωγών και
λοιπ ές κατασκευές συν. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζε ο κ. Βαμβακούσης, .
Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  467/28-12-2011. 
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                              ΜΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: