Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΓΑΠ: Φεύγει μένοντας... άγνωστο για πόσο

thumb

Τον δρόμο προς την πλήρη έξοδό του σηματοδότησε  στο Πολιτι­κό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου. Ύστερα από μεγά­λη περίοδο αναβολής και... «χρη­σμών» από το περιβάλλον του και τον ίδιο, φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να δώσει ένα στίγμα. Για την ακρίβεια ανήγ­γειλε ότι:

 Δεν θα είναι υποψήφιος πρω­θυπουργός εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Το κόμμα θα αναδεί­ξει υποψήφιο πρωθυπουργό είτε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα είτε με άλλον τρόπο, ο οποίος θα αποφασιστεί από τα θεσμικά όργα­να. (Από το Πολιτικό Συμβούλιο ή το Εθνικό Συμβούλιο; Άγνωστο επί του παρόντος).
 Δεν σκοπεύει να είναι υποψήφι­ος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εσω­κομματική εκλογή, η οποία θα διε­ξαχθεί από τη βάση του κόμματος μετά τις εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, το χρο­νικό αυτό σημείο αναμένεται να είναι ο Ιούνιος - αλλά μόνο... κατ’ εκτίμηση.
Προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ θα πά­ει έως τα τέλη Ιανουαρίου σε Εθνι­κό Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα συγκληθεί συνέδριο με αντικείμενο το εκλογικό πρόγραμμα ή, ενδε­χομένως, μια συνδιάσκεψη για την προετοιμασία του προγράμματος, ενώ ενδιάμεσα όλη την επόμενη περίοδο το Πολιτικό Συμβούλιο θα συνέρχεται μία με δύο φορές την εβδομάδα με στόχο να αποτελεί τον συντονιστικό - συνδετικό κρίκο με τα στελέχη που μετέχουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου.
Η πρώτη εκτίμηση αυτής της αναγγελίας, σε συνδυασμό με δη­μοσιογραφικές πληροφορίες, είναι ότι ο Παπανδρέου κατ’  ουσίαν δίνει «δαχτυλίδι» στον Ευάγγελο Βενιζέ­λο, με τον οποίο φημολογείται ότι έχει υπάρξει συμφωνία.
Ωστόσο τα πράγματα, έως την ώρα που το «Π» πήγαινε στο τυπο­γραφείο, δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα, καθώς ο Γ. Παπανδρέου, διατηρώ­ντας την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, θα διατηρήσει και όλα τα δικαιώματαπου απορρέουν από τη θέση του, άρα, με τον έλεγχο που ασκεί στα κομματικά όργανα, θα παίξει κα­θοριστικό ρόλο και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, αλλά και σε τυ­χόν κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Το σημείο αυτό δημι­ούργησε ήδη από χθες σοβαρέςανησυχίες σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είτε θα ήθελαν να διεκδι­κήσουν κομματικό ρόλο είτε να δι­ασφαλίσουν ακόμη και την εκλογή τους.
Ασάφεια...
Είναι όμως αυτό ένα ξεκαθάρι­σμα της στάσης του Παπανδρέου ή ένα ακόμη επεισόδιο στην πολύπαθη υπόθεση της ηγεσίας του ΠΑ­ΣΟΚ, η οποία, δύο μήνες μετά την αποχώρησή από την πρωθυπουρ­γία, μοιάζει ακόμη και σήμερα με ένα άλυτο σταυρόλεξο;
Κατ’  αρχάς το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές με μια ιδιότυπη «δι­αρχία», καθώς ο Παπανδρέου θα είναι ακόμη πρόεδρος, ενώ άλλο πρόσωπο θα είναι υποψήφιος πρω­θυπουργός.
Εκλογές, αλλά πότε;
Η εκλογή νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, χωρίς υποψηφιότητα Πα­πανδρέου, θα γίνει μετά τις εκλο­γές. Πότεόμως θα γίνουν οι εκλο­γές; Θεωρητικά, αν υποθέσουμε ότι όλα θα κυλήσουν «ομαλά», με την ολοκλήρωση του «κουρέμα­τος» των ελληνικών ομολόγων, με τη διαπραγμάτευση και την υπο­γραφή της δανειακής σύμβασης, οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο τον Μάιο και, συνεπώς, η εκλογή προ­έδρου του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Π», ωστόσο, και την εκδηλωθείσα πρόθεση του νυν πρωθυπουργού να είναι αυτή η Βουλή - και η κυ­βέρνηση - που θα δρομολογήσει τη συνταγματική αναθεώρηση, το ενδεχόμενο παράτασης του βίου της παρούσας κυβέρνησης ή η ανά­δειξη μιας νέας από την ίδια Βουλή είναι εξαιρετικάπιθανό αν συναινέ­σουν τα δύο μεγάλα κόμματα - δη­λαδή... και ο Γιώργος Παπανδρέου, ένθερμος υποστηρικτής αυτής της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως η μετάθεση των εκλογών για άγνωστοχρονικό διάστημα πα­ρατείνει αναλόγως (;) και την προε­δρική θητεία του Παπανδρέου.
Μια δεύτερη εκδοχή είναι να επιβεβαιωθούν τα δυσμενή σενά­ρια που θέλουν το «κούρεμα» να καρκινοβατεί και να τίθεται υπό αμφισβήτηση - άρα και το σενάριο μιας άτακτης χρεοκοπίας, η οποία θα περιπλέξει κατά πολύ τα πράγ­ματα σε ό,τι αφορά και τη χώρα και το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό ευλόγως δημι­ουργείται η απορία: Ήταν αυτό ξε­καθάρισμα προθέσεων ή ένα ακό­μη επεισόδιο στην ασάφεια για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: