Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Ψηφίστηκε ο προυπολογισμός του Δήμου Αγίου Δημητρίου


 Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα, στις   28 του  μήνα
Δεκεμβρίου  του  έτους  2011, ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη και  ώρα 21.00 συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με
αριθμό πρωτοκόλλου 40707/101/23-12-2011 έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου  αυτού. Η
πρόσκληση -επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο
σύμφωνα  με  τις-διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο :
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης». 


       Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών
παρέστησαν στη συνεδρίαση 37  μέλη:
                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                   ΑΠΟΝΤΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ.  1 ΤΖΑΜΑΛΗΣ Π.
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 21 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α 2 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.
3 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.  22 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 3 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ.
4 ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 23 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.  4 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Α. 25 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
7 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 26 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ Α.
8 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 27 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
9 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 28 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α.
10 ΘΑΝΟΥ Μ. 29 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.
11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30 ΔΗΜΟΥ Π.
12 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 31 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
13 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 32 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.
14 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 33 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.
15 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 34 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ.
16 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 35 ΒΑΣΙΟΣ Α.
17 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 36 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α.
18 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 37 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
19 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε
νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το  1ο και μοναδικά θέμα
της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος
την υπ' αριθμ.  την υπ. αριθμ. 642/2011 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με θέμα :
«Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. Α' του Ν. 3852/2010 ».
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στη Δήμαρχο κα Μαρία Ανδρούτσου Μαρία η οποία
εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:
1«...ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού του 2012.
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Λίγο πριν την εκπνοή του 2011, καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του
Δήμου μας για το 2012, μια ακόμη χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη όχι μόνο για τη χώρα, αλλά
και για την παγκόσμια οικονομία.
Ενώ αρχικά μιλούσαμε για «κρίση δανεισμού», σήμερα όλοι ομολογούν πως πρόκειται
για βαθειά «συστημική κρίση», για την αντιμετώπιση της οποίας εφαρμόζονται πολιτικές
που πλήττουν βάναυσα τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Τα
τελευταία δύο χρόνια, γινόμαστε μάρτυρες της δραματικής μείωσης των εισοδημάτων
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, της οικονομικής
εξουθένωσης της μικρομεσαίας ελληνικής οικογένειας.
Ταυτόχρονα, η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή «καλά κρατούν», ενώ το καθεστώς
της ατιμωρησίας ισχυρών οικονομικών και πολιτικών παραγόντων που εμπλέκονται
άμεσα ή έμμεσα σε οικονομικές ατασθαλίες, καταρρακώνει το αίσθημα δικαιοσύνης στη
συνείδηση των πολιτών.
Η κοινωνία που βιώνει την πλήρη απαξίωση ηθικών και ιδεολογικών αξιών, ασφυκτιά
μπροστά στην κατάφορη αδικία των οριζόντιων περικοπών, που συνοδεύεται από την
αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και την απορρύθμιση των εργασιακών
κατακτήσεων.
Τη θριαμβευτική, αλλά βιαστική θέσπιση του «Καλλικράτη» διαδέχτηκε η αμηχανία από
την αδυναμία διαρθρωτικών ρυθμίσεων, ενώ τα μεγαλεπήβολα σχέδια διοικητικής
μεταρρύθμισης ναυάγησαν, προσκρούοντας στο μνημόνιο, στη νέα δανειακή σύμβαση
και στην απειλή της γενικευμένης χρεοκοπίας.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να υλοποιήσει δεκάδες μεταφερόμενες αρμοδιότητες
χωρίς παράλληλη μεταφορά πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας. Έτσι, το
διαρκές αίτημα της Αυτοδιοίκησης για ουσιαστική αποκέντρωση, εκσυγχρονισμό των
δομών και αυτοτέλεια, κινδυνεύει να ακυρωθεί από λάθη, αναβλητικότητα και
προχειρότητα.
Νέοι θεσμοί δημοκρατικού προγραμματισμού και εμβάθυνσης της δημοκρατίας και
κατοχύρωσης της διαφάνειας, όπως η Επιτροπή Διαβούλευσης, ο Συνήγορος του
Δημότη, το πρόγραμμα «Διαύγεια» και τα επιχειρησιακά προγράμματα, που κάνουν τα
πρώτα δειλά βήματά τους, υπονομεύονται από τη δεινή θέση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ,
που ακόμη κι αν είναι οικονομικά βιώσιμοι, πάσχουν διοικητικά από την έλλειψη
εξειδικευμένων στελεχών, την αδυναμία αναπλήρωσης των αποχωρησάντων υπαλλήλων,
τον περιορισμό και τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Το 2011, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημαδεύτηκε από τις πολυήμερες
κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Στηρίξαμε πολιτικά τoν αγώνα των δημοτικών
υπαλλήλων, διατυπώνοντας «καθαρή θέση» για το δημόσιο χαρακτήρα των παρεχομένων
υπηρεσιών.
Σήμερα, που χρέος μας είναι να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των δημοτών του Αγ.
Δημητρίου να λαμβάνουν από το Δήμο υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος,
η Πολιτεία αντί να υποστηρίξει αυτό μας το έργο, προσθέτει μια σειρά από έμμεσα ή
άμεσα εμπόδια, όπως:
21)Αποδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού, που συνεπάγεται παλινωδίες και
καθυστερήσεις σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία (Πρόγραμμα
ΕΛΛΑΔΑ / ΕΣΠΑ / Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κ.λπ.).
2)Μείωση των θεσμοθετημένων οικονομικών πόρων. Το 2011 η περικοπή των ΚΑΠ και
της ΣΑΤΑ, φτάνει στο 30% σε σχέση με το 2009, ενώ για το 2012 αναμένεται επιπλέον
μείωση κατά 15%.
3)Πραγματική αδυναμία των δημοτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους (ανταποδοτικά και λοιπά δημοτικά τέλη).
Οι Δήμοι καλούνται να παρέχουν περισσότερες και πιο απαιτητικές υπηρεσίες με
λιγότερο προσωπικό, που εκτός του αριθμητικού του περιορισμού καλείται να προσφέρει
τις υπηρεσίες του σε ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, μισθολογικής συρρίκνωσης
και ηθικής απαξίωσης.
Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη βαθειά οικονομική κρίση πλήττει καίρια την τοπική
οικονομία με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερα «λουκέτα» να μπαίνουν καθημερινά
στα εμπορικά καταστήματα και τις βιοτεχνίες – οικοτεχνίες.
Όπως δηλώναμε στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2011, μεγάλες
προσδοκίες εναποθέσαμε στη διαμόρφωση ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου πολιτών και
δημοτικών υπηρεσιών, μέσα από τη δράση του οποίου θα εμπεδώνεται η κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη. Κατά το χρονικό διάστημα που πέρασε, από τις συντονισμένες
προσπάθειες ενεργών και ανήσυχων συμπολιτών μας, που δεν βολεύονται μόνο με τον
καταγγελτικό λόγο και τον αφορισμό της κυβερνητικής αναλγησίας, αλλά αναπτύσσουν
δράσεις, προσπαθώντας να απαντήσουν στα ζητήματα της νέας φτώχιας, της αποξένωσης
και περιθωριοποίησης των κοινωνικά και οικονομικά ανίσχυρων, προέκυψαν αρκετά
σημαντικά αποτελέσματα.
Η ενδυνάμωση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης αποτελεί προτεραιότητά μας και
το 2012
Απέναντι στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, οφείλουμε να διευρύνουμε την
κοινωνική πολιτική, να απαντήσουμε στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών,
δίνοντας έμφαση στην πρώτη ηλικία (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, κατασκήνωση), αλλά
και στη τρίτη (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνική Μέριμνα).
Ακόμη, οφείλουμε να απαντήσουμε στην κρίση, που συνοδεύεται από εσωστρέφεια και
απομόνωση με την εξωστρέφεια των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.        
               
Αλλά το 2012, επιβάλλεται να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και στην ενίσχυση της
τοπικής αγορά, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και βέβαια να συνεχίσουμε
την προσπάθεια για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με μακροχρόνιο σχεδιασμό,
εξορθολογισμό των δαπανών και αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη.
Με βάση τα παραπάνω, συντάξαμε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2012, με βαθύ
αίσθημα ευθύνης και σε εναρμόνιση με την πραγματικότητα. Οι πλασματικοί, φερόμενοι
και ως διεκδικητικοί προϋπολογισμοί, που κατέληγαν να είναι ελλειμματικοί, ανήκουν
πλέον στο παρελθόν.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, επιδιώξαμε τη διαφάνεια και τη διαβούλευση
και πιστεύω ότι δείξαμε την ειλικρίνεια των προθέσεών μας για συναίνεση σε όλες τις
αποφάσεις που αφορούν στα μικρά και μεγάλα ζητήματα του Δήμου μας.
Με την ίδια διάθεση συναίνεσης και ειλικρίνειας, ζητώ τη συνεισφορά σας στην τελική
3διαμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2012, με την εποικοδομητική κριτική που είμαι
βέβαιη ότι θα ασκήσετε και την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων, στο διάλογο που
θα ακολουθήσει.
Οφείλουμε όλοι, δημοτική αρχή, δημοτικοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι και πολίτες αυτού
του Δήμου να συνεργαστούμε, να σχεδιάσουμε, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να
δράσουμε από κοινού με στόχο η πόλη μας να βγει με τι λιγότερες δυνατές απώλειες
μέσα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό του
Δήμου, που εργάστηκαν για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου Προϋπολογισμού που
ψηφίζουμε σήμερα και αν ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή
ευτυχία....                             
                                                                            Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                    ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ».
Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών κο Άγγελο Γαβαλά ο οποίος είπε τα εξής:
« ......Δώδεκα μήνες μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την εφαρμογή του νέου
θεσμικού πλαισίου, τα προβλήματα συνεχώς μεγαλώνουν. Η αυτοδιοίκηση πληρώνει με τον
δυσμενέστερο τρόπο λάθη παραλείψεις, μεγαλοϊδεατισμούς, αυταρχισμούς, αδιαφάνεια και
την έλλειψη σαφούς προσανατολισμού. Η οικονομική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια όλα όσα
η ίδια η αυτοδιοίκηση αλλά και η πολιτεία έκρυβαν για χρόνια κάτω από το χαλί. Η πολύ
κακή δημοσιοοικονομική κατάσταση της χώρας μας, η οποία επηρεάζει το σύνολο του
οικονομικού συστήματος και φυσικά και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι
συνέπειες της κρίσης και της ύφεσης έχουν ριζώσει ανησυχητικά στην ελληνική κοινωνία και
επηρεάζουν δραματικά τους ΟΤΑ και τους πολίτες και αυτό οι τοπικές αρχές ως οι
πλησιέστερες στον πολίτη το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Είμαστε η μοναδική ίσως Αρχή
που έχει το δυσμενές «προνόμιο» να καταγράφει τις συνέπειες αυτές καθημερινά και με
συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα και ανάγκες και όχι με βάσει τους γενικούς δείκτες και τους
αριθμούς της κεντρικής διακυβέρνησης.
    Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην στήριξη των τοπικών
κοινωνιών, των τοπικών αγορών και την αντιμετώπιση της κοινωνικής οδύνης που έχει
επιφέρει η κρίση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε αναλάβει με δικούς της πόρους, ύψους
πάνω από 80 εκατ. € να επιδοτήσει την απασχόληση εγγεγραμμένων στους καταλόγους
του ΟΑΕΔ ανέργων, θέλοντας έτσι να συμβάλει στην στήριξη της απασχόλησης στις
τοπικές κοινωνίες μέσω δημοτικών έργων αυτεπιστασίας, μικρών έργων συντήρησης,
πολιτικής προστασίας κ.α., αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε να παγώσει την
υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
Παράλληλα, το έτος 2011, η κυβέρνηση ανήγγειλε προγράμματα για την
καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΩΝ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ στους Δήμους μέσω ΟΑΕΔ, τα οποία μέχρι σήμερα είναι μόνο
εξαγγελίες.
Εμείς οι άνθρωποι που υπηρετούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση θεωρούμε δεδομένο
ότι η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο και όχι
πρόχειρα και ευκαιριακά μέσα. Χρειάζονται δημόσιοι πόροι και κινητοποίηση όλων των
δυνάμεων για να αξιοποιηθούν όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες. Η Ελλάδα
εξακολουθεί να παραμένει, παρά τα βήματα που έχουν γίνει το πιο συγκεντρωτικό
κράτος της Ευρώπης, το οποίο κρατά τις περιφέρειες οικονομικά πλήρως εξαρτημένες
από την Κεντρική Κυβέρνηση. Μετά τα τρία Κοινοτικά πλαίσια Στήριξης, και σήμερα
ΕΣΠΑ, εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα περιφερειακής & τοπικής
ανάπτυξης και η απορροφητικότητα του να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
    Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έγινε μέσω του
4ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ δεν θα πρέπει να εξαντληθεί μόνο στην θέσπιση ενός νομού που
καθορίζει τα νέα διοικητικά όρια των ΟΤΑ, αλλά στη διασφάλιση των απαραίτητων και
αναγκαίων πόρων και παράλληλα στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού
Επιχειρηματικού Σχεδίου για τους ΟΤΑ.
Εμείς πιστεύουμε ότι ισχυρός δήμος είναι αυτός που έχει διοικητική ικανότητα και
ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, από το να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των
πολιτών μέχρι την κατασκευή και διαχείριση όλων των υποδομών για την ποιότητα ζωής,
την τοπική οικονομία και την πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα. Είναι γεγονός ότι σε
περιόδους κρίσης η ζήτηση για κοινωνικές υπηρεσίες αυξάνεται μιας και ο πολίτης
στρέφεται πρώτα από όλα στην πλησιέστερη σε αυτόν εξουσία.
   Στον προϋπολογισμό του έτους 2012, οι ΚΑΠ που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση
είναι μειωμένοι κατά 21%. Η ΣΑΤΑ η οποία από το έτος 2009 βαίνει μειούμενη κατά
20% ετησίως δεδομένου ότι η ΣΑΤΑ σύμφωνα με το Ν.1828/89 αποτελεί το 1/3 των
ΚΑΠ. Η ΣΑΤΑ είναι το αντίστοιχο Π.Δ.Ε. για τους δήμους ένα πρόγραμμα που μπορεί
να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης με απλές και
γρήγορες παρεμβάσεις και να ενισχύει ταυτόχρονα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ παρά τις αδυναμίες του, αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να
τεθούν διαφάνεια και κανόνες σε ένα παιχνίδι που όλοι έκαναν πως δεν έβλεπαν τα
προβλήματα του γιατί βολεύονταν σε αυτό. Στα θετικά αυτής της προσπάθειας
πιστώνονται:
1.Η υποχρεωτική ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που καθιστά διαφανές όλο το τοπίο των
προμηθειών, προσλήψεων και γενικά όλων των θεμάτων που απασχολούν την
αυτοδιοίκηση και τους αιρετούς.
2.Οι νέοι θεσμοί, όπως η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το
Συμβούλιο Μεταναστών, ο Συνήγορος του Δημότη, που εισάγουν μια νέα κουλτούρα
στην καθημερινότητα της αυτοδιοίκησης.
3.Η συστηματική καταγραφή και η αληθινή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του
κάθε δήμου και ο τερματισμός του ανεξέλεγκτου δανεισμού τους, που οδήγησε δεκάδες
δήμους στα όρια της πτώχευσης.
Όμως, όλα τα παραπάνω κινδυνεύουν να φανούν ως μη γενόμενα από την τεράστια
οικονομική δυσπραγία που ταλανίζει σήμερα όλους τους δήμους της χωρας. Αν η
υποβάθμιση των υπηρεσιών στους δημότες συνεχιστεί με τους σημερινούς ρυθμούς, σε
λίγο καιρό θα έχουμε τις ίδιες συμπεριφορές των πολιτών έναντι στους Δημάρχους με
αυτές που βλέπουμε απέναντι στους βουλευτές.
Οφείλουμε όμως, να διατηρήσουμε ένα επίπεδο λειτουργίας του δήμου μας που:
• Να συντηρεί αξιοπρεπώς τις βασικές υποδομές του δήμου σε καθαριότητα – πράσινο –
κοινόχρηστους χώρους και γενικά όλες όσες αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη.
• Να δίνει ιδιαίτερο βάρος σε θέματα κοινωνικών υποδομών, σε μια κοινωνία που ο
συνεκτικός της ιστός διαβρώνεται συνεχώς και η φτώχεια περνά όλο και περισσότερα
στρώματα. Έχουν τεράστια ανάγκη σήμερα οι τοπικές κοινωνίες από παιδικούς
σταθμούς, ΚΑΠΗ, κοινωνική φροντίδα, μεριμνά για φτωχούς, ΑΜΕΑ, εξαρτημένα από
ουσίες άτομα κ.λπ.    
• Να διαφυλάσσει την εμπιστοσύνη που ακόμη δείχνουν οι πολίτες στην αυτοδιοίκηση
και να δημιουργεί στις πόλεις μας συλλογικότητες εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, και
καταξίωσης του θεσμού.
 • Να πείθει τον πολίτη για την όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια στα πράγματα της πόλης
και να μην γίνεται μέρος της κρίσης του πολιτικού συστήματος, εμβαθύνοντας την
δημοκρατία και την λαϊκή συμμετοχή.
• Να εξηγεί στους εργαζόμενους του Δήμου μας ότι ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουν την
δουλειά τους είναι να παλέψουμε μαζί και να προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες στους
δημότες μας.
  Οι δήμοι δεν μπορεί να παραμένουν χωρίς προσανατολισμό, κεντρικές πολιτικές
5κατευθύνσεις, έρμαια αναποτελεσματικότητας των συλλογικών οργάνων και της
εξάρτησης από την εκάστοτε κεντρική διοίκηση.
Δεν μπορούμε άλλο πια να βλέπουμε να υποκαθίσταται ο ρόλος της τοπικής διοίκησης
από τον εκάστοτε επίτροπο που δεν πραγματοποιεί απλά έλεγχο νομιμότητας, αλλά
παρεμβαίνει στις πολιτικές.
Με τη συμβολή όλων ξεπερνούμε τις οποίες δυσκολίες και μαζί δημιουργούμε
πλεονεκτήματα στην πόλη, προς όφελος των συμπολιτών μας.
Τέλος ευχαριστούμε το προσωπικό  του Δήμου και όσους βοήθησαν στη σύνταξη του
προϋπολογισμού........ ».
        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.         
         Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω,  μετά από συζήτηση
έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 24 υπέρ, 5 κατά (κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Καραχρήστος, Οικονομάκος,
Αυρηλιώνης) και 4 λευκά (κ.κ. Λαζαρόπουλος, Αδαμόπουλος, Γαλακτερός, Βάσιος), για
όλους τους λόγους που αναλυτικά καταγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012, ο οποίος
συνοπτικά έχει ως κάτωθι :
ΕΣΟΔΑ :
Σύνολο Εσόδων : 27.484.000,00
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρονιάς : 8.150.000,00
Γενικό Σύνολο Εσόδων :  35.634.000,00
ΕΞΟΔΑ :
Σύνολο Εξόδων : 34.874.050,00
Αποθεματικό : 759.950,00
Γενι κό Σύνολο Εξόδων: 35.634.000,00
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης αποτελεί ο προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2012 όπως έχει διαμορφωθεί .
Ο κος Οικονομάκος ψήψισε υπέρ μόνο για τους κωδικούς αυτούς που έχουν
σχέση με ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσίες  κ.λπ.)
Ομοίως ο κος Παπαδακάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος είπε
ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό με εξαίρεση τις  ανελαστικές δαπάνες.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κ.κ. Βαμβακούσης,
Παπαδακάκης, Δούρου, Κοκκώνης.
Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  473/28- 12-2011.  
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                              ΜΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                               
Ακριβές αντίγραφο  από το πρωτότυπο
Η αρμόδι α υπάλληλος τήρησης των πρακτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: