Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

«Μιλάει» το... πρωτόκολλο

thumb

Ως... προπομπός για τη φορολό­γηση των ελληνικών καταθέ­σεων στην Ελβετία διαφημί­στηκε το πρωτόκολλο που υπογράφτη­κε ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με την αποφυγή διπλής φορολόγησης και κατατέθηκε στη Βουλή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι το μόνο χειροπιαστό που επιτυγχάνεται για την ελληνική πλευρά, είναι ότι επί του παρόντος... μειώνεται από 10% σε 7% το ανώτα­το ποσοστό του φόρου που μπορεί να επιβάλλει η Ελλάδα επί των τόκων που καταβάλλονται σε Έλληνες καταθέτες της Ελβετίας.

Το πρωτόκολλο, βέβαια, αφορά την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Κάτι που δείχνει από μόνο του ότι δεν θα μπορούσε να προσφέρει και πολλά στη μάχη για την πάταξη του εντοπισμού του μαύρου χρήματος που αναζητεί για να φορολογήσει το ΥΠΟΙΚ. Οι υπόλοι­πες διατάξεις του πρωτοκόλλου ανα­φέρουν με δυο λόγια ότι:
♦  Μπορεί να φορολογείται και στην Ελλάδα το όφελος από την πώληση μετοχών ή άλλων δικαιωμάτων συμ­μετοχής, των οποίων άνω του 50% της αξίας προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ακίνητα.
♦  Τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα σε κάτοικο της Ελβετίας μπορούν να φο­ρολογούνται και στη χώρα μας με συ­ντελεστές από 5% έως 15%.
♦  Στην περίπτωση εκποίησης πλοίων με ελληνική σημαία ή σημαία τρίτων κρατών, ή αεροσκαφών που ανήκουν σε ελληνικές αεροπορικές ή ναυτιλι­ακές επιχειρήσεις το αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης ανήκει στην Ελλάδα.
Η μόνη ενδιαφέρουσα παράγραφος είναι πως ανάβει «πράσινο φως» για την παροχή πληροφοριών στις φορολο­γικές αρχές της Ελλάδας αναφορικά με την ταυτότητα των καταθετών.
Οι προϋποθέσεις
Στο επίπεδο αυτό η Ελβετία μπο­ρεί να δώσει ονόματα και διευθύνσεις των Ελλήνων που διατηρούν καταθέ­σεις στο έδαφός της καθώς επίσης και στοιχεία που διευκολύνουν την ταυ­τοποίησή τους, όπως για παράδειγμα ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Και εδώ όμως υπάρχει πολύ «νερό» και αρκετά περιθώρια στις δια­τυπώσεις.
Ποιες όμως θα είναι οι προϋποθέ­σεις για την παροχή των στοιχείων αυτών; Οι Έλληνες ακόμη δεν λένε τίπο­τε, ενώ οι Ελβετοί λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει καταδίκη για σοβαρά αδι­κήματα, προκειμένου να επιχειρηθεί η ταυτοποίηση.
Άλλωστε, όπως σημείωναν τραπε­ζίτες με μεγάλη πείρα, εάν η Ελβετία ανοίξει τις τράπεζές της σε όσες χώρες θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις καταθέσεις των πολιτών τους, τότε το σύστημά της θα χάσει την περιβόητη «αξιοπιστία» του. Και μαζί με αυτό και τις καταθέσεις, που θα κατευθυνθούν προς άλλες χώρες.
Διόλου τυχαίο ότι και ο Παντελής Οι­κονόμου μπορεί να δήλωνε λίγο πριν από την ψήφιση του πρωτοκόλλου ότι αυτό εξειδικεύει τις διατάξεις για τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών για τη φορολόγηση αποκρυφθέντων εισοδημάτων («μπορούμε να αξιοποιήσουμε το πρω­τόκολλο και να έχουμε και λεφτά και ονόματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός), προσέθετε όμως ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες για τη συμφωνία.
Τι σημαίνουν όλα αυτά: Ότι το επό­μενο διάστημα το κυνηγητό θα εστι­αστεί τουλάχιστον στη συλλογή των φόρων επί των τόκων, που είναι και το μόνο απτό. Γι' αυτό αναμένεται προς συζήτηση άλλη συμφωνία για τον εντο­πισμό «της φορολογητέας ύλης» (των τόκων, δηλαδή, ως προϊόντος τραπεζι­κής) που διαφεύγει στην Ελβετία, ενώ μια ανάλογη διαπραγμάτευση υπάρχει και με την Κύπρο.
Το κακό βέβαια είναι ότι η συμφωνία αυτή κινείται στο πλαίσιο των αντίστοι­χων συμφωνιών της Ελβετίας με τη Γερ­μανία και τη Βρετανία, τις οποίες ήδη η Κομισιόν διαμήνυσε στις δύο χώρες ότι θα πρέπει να αλλάξουν. Οι Βρυξέλ­λες, όπως έγραψε το «Π» πριν από δύο εβδομάδες, αρνούνται να συναινέσουν στη φορολόγηση των καταθέσεων των Ευρωπαίων πολιτών στην Ελβετία χωρίς να έχει προηγηθεί η άρση του απορρή­του των λογαριασμών τους.
Η Επιτροπή μάλιστα λέγεται ότι εί­ναι αποφασισμένη να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον όλων των κοινοτικών χωρών - συμπεριλαμ­βανομένης, φυσικά, και της Ελλάδας - που διαπραγματεύονται ή έχουν ήδη υπογράψει διμερείς συμφωνίες με την Ελβετία για τη φορολόγηση των κρυφών καταθέσεων που έχουν οι πο­λίτες τους σε ελβετικές τράπεζες χω­ρίς την άρση του απορρήτου των λογα­ριασμών τους.
topontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια: