Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου Στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος) - Αίθουσα Βασίλη Κατσή  θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. Αλίμου την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 


1/292 Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012

2/293 Σύσταση Επιτροπών α)Διενέργειας διαγωνισμού κάθε φύσης προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ β)Παραλαβής εργασιών του άρθρου 273 του Ν3463/2006 για το έτος 2012

3/294 Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής γάλακτος του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012

4/295 Σύσταση Επιτροπών α) Προμήθειας ανταλλακτικών και καυσίμων β)Παραλαβής ανταλλακτικών και καυσίμων για το έτος 2012

5/296 Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής για την Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του Δήμου για το έτος 2012

6/297 Ορισμός Δημ. Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Δημοτικών έργων μέχρι 5.869,41 €

7/298 Ορισμός Δημ. Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Δημοτικών έργων άνω των 5.869,41

8/299 Ορισμός Δημ. Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών

9/300 Ορισμός Δημ. Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

10/301 Ορισμός Δημ. Συμβούλου στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

11/302 Ορισμός Δημ. Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου α) στην Επιτροπή για τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων β) στην Επιτροπή για τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων

12/303 Έγκριση της με αριθμ. 204/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον έλεγχο της υλοποίησης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 52 παρ.β’

13/304 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου»

14/305 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2011

15/306 Έγκριση κοπής πεύκων στην οδό Ταξιαρχών και Σόλωνος 21

16/307 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία ενός (1) Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία στο Δήμο μας (Εισηγητές: Αν. Σιμητροπούλου, Ν. Τσαμπαρλής)

17/308 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 240/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου»

18/309 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου για την επιμήκυνση των υφιστάμενων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

19/310 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την από κοινού με τους Δήμους Π.Φαλήρου και Αγ. Δημητρίου υποβολή προτεινόμενης πράξης στα πλαίσια της πρόσκλησης 16 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού, από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΜΠΑΡΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: