Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Κατάθεση τροπολογιών στο πολυνομοσχέδιο από τη Λούκα Κατσέλλη και άλλους 43 βουλευτές του ΠΑΣΟΚΤρεις τροπολογίες στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» κατέθεσε σήμερα η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’ Αθήνας Λούκα Τ. Κατσέλη μαζί με 43 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.


Η πρώτη τροπολογία (συνυπογράφεται συνολικά από 41 βουλευτές) θέτει κανόνες στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών, καθώς με βάση το άρθρο 3 παρ. 11 του πολυνομοσχεδίου θα μπορεί πλέον να ανατίθεται στις εισπρακτικές εταιρείες η ενημέρωση οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την τροπολογία αυτή, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προτείνουν να παρέχεται επαρκής προστασία από τον κίνδυνο καταχρήσεων των εισπρακτικών εταιρειών σε βάρος των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων (α). η τηλεφωνική ενημέρωση να γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες, (β). να τηρείται αρχείο ηλεκτρονικής καταγραφής των τηλεφωνικών επικοινωνιών και να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για να ελέγχει τυχόν παραβάσεις και (γ). η αποτροπή παρενόχλησης τρίτων προσώπων με τρόπο που να καταστρατηγούν περιορισμούς που έχουν τεθεί για την προστασία της προσωπικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων.

Η δεύτερη τροπολογία (συνυπογράφεται συνολικά από 44 βουλευτές) δίνει τη δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον προκύπτει ότι το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών τους προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίζουν ομαλά την οικονομική τους δραστηριότητα και φυσικά πρόσωπα μπορούν να διενεργούν απρόσκοπτα τις συναλλαγές τους, χωρίς περιορισμούς εξαιτίας της αδυναμίας του Δημοσίου να προχωρήσει σε τακτοποίηση των ταμειακών οφειλών του.

Τέλος, με την τρίτη τροπολογία (συνυπογράφεται συνολικά από 41 βουλευτές) παρέχονται διευκολύνσεις για την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο και σε εκείνους τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές είναι ενήμερες, προκειμένου να συνεχίσουν να καταβάλουν με συνέπεια τις οφειλές και τις υποχρεώσεις τους και να μην καταστούν και αυτές τους ληξιπρόθεσμες. Τονίζεται ότι μέχρι σήμερα παρέχονται κίνητρα για τη διευκόλυνση των δυνατοτήτων αποπληρωμής των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών, με αποτέλεσμα οφειλέτες των οποίων οι οφειλές είναι ενήμερες να έχουν κίνητρο να τις καταστήσουν ληξιπρόθεσμες! Συγκεκριμένα, με την τροπολογία αυτή προτείνεται να διπλασιαστεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την καταβολή των συνολικών οφειλών από φόρους εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορούν ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι τρεις τροπολογίες με του υπογράφοντες βουλευτές.

Τροπολογία 1
στο σχέδιο νόμου
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Αιτιολογική έκθεση

Με την παρ. 11 του άρθρου 3 του  σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-215» καθιερώνεται η δυνατότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών, να αναθέτουν σε εταιρείες του ν. 3758/2009 (τις λεγόμενες «εισπρακτικές εταιρείες») την ενημέρωση των οφειλετών για τις οφειλές τους. Ωστόσο, ο ν. 3758/2009 δεν προσφέρει επαρκή προστασία από τον κίνδυνο καταχρήσεων των εταιρειών σε βάρος της προσωπικής σφαίρας και προσωπικών  δεδομένων των οφειλετών. Γι’ αυτό με το παρόν άρθρο προτείνεται η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις», η οποία σκοπό κυρίως έχει να καταστήσει εφικτό τον ουσιαστικό έλεγχο καταγγελιών  και  αποτελεσματική   την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, διευκολύνοντας τον οφειλέτη στην άσκηση των δικαιωμάτων του, και παρέχοντας  στην αρμόδια αρχή τα αναγκαία μέσα για την άσκηση της εποπτείας της. Τούτο επιτυγχάνεται ιδίως με την υποχρέωση  καταγραφής της επικοινωνίας, μετά από ενημέρωση του οφειλέτη, και τη διατήρησή της για ορισμένη περίοδο, προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας, και την πρόσβαση του οφειλέτη στα συνδετικά δεδομένα των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων  με σκοπό να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση η τέλεση και η συχνότητα των επικοινωνιών. Στην τελική διαμόρφωση του άρθρου αυτού λήφθηκαν υπόψη όλες οι επισημάνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί σχεδίου νόμου που προέβλεπε την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3758/2009, όπως αυτές  αποτυπώνονται στο  με αριθμό Γ/ΕΞ/5417/5.8.2011 έγγραφό της. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 συμπληρώνεται η  παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2007 ώστε η τηλεφωνική επικοινωνία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση να επιτρέπεται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη,  μόνο σε εργάσιμες ημέρες και σε ώρες από τις 9.00 έως τις 20.00. Περαιτέρω, διατυπώνονται οι εξειδικευμένες υποχρεώσεις των Δανειστών και Εταιρειών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών. Προς αποφυγή ερμηνευτικών δυσχερειών προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα για το σκοπό του ελέγχου της τήρησης της νομοθεσίας, όπως άλλωστε και άλλες δημόσιες αρχές κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους καθώς και οι δικαστικές αρχές.
Η παράγραφος 2 εισάγει με την προσθήκη των παραγράφων 7 και 8 στο άρθρο 6 του ν. 3758/2010 την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με την καταγραφή των κλήσεων ενημέρωσης προς τους οφειλέτες για την προστασία των τελευταίων. Ειδικότερα: Σύμφωνα με την προστιθέμενη παράγραφο 7 οι Εταιρείες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τον οφειλέτη, και ειδικότερα η ημερομηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μόνο για ένα έτος από τη διενέργεια της επικοινωνίας και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον  έλεγχο συμμόρφωσης των Εταιρειών προς το νόμο και την εκτέλεση της σύμβασης. Οι Εταιρείες οφείλουν να παρέχουν στον οφειλέτη και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  αντίγραφο με τα σχετικά στοιχεία των επικοινωνιών προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων του νόμου. Περαιτέρω, σύμφωνα με την προστιθέμενη παράγραφο 8,  οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν, χωρίς επιβάρυνση και μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του αιτήματος,  στον καταναλωτή και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του συνδρομητή της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη, προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου.
Η παράγραφος 3 τροποποιεί τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3758/2010 και εισάγει την υποχρέωση των Εταιρειών να καταγράφουν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται η υποχρέωση για καταγραφή της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη, ενώ το περιεχόμενο της καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση σε βάρος του οφειλέτη. Η καταγραφή αυτή διατηρείται μόνο για ένα έτος εκτός αν αιτηθεί τη διατήρησή της ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθεί παράβαση του νόμου. Ο οφειλέτης ενημερώνεται  υποχρεωτικώς ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών του δικαιωμάτων και μόνο. Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. ζ του ν. 2472/1997 του εν λόγω αρχείου ορίζεται η Εταιρεία Ενημέρωσης.  Η διατήρηση της καταγραφής πέραν των έξι μηνών επιτρέπεται και όταν οι Εταιρείες σε συμφωνία με τον οφειλέτη προβαίνουν σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής. Πάντως, σκοπός και συνέπεια της ρύθμισης ή του διακανονισμού δεν είναι να επιδεινωθεί η νομική ή οικονομική θέση του οφειλέτη. Γι’  αυτό προβλέπεται στην ίδια διάταξη ότι η επικοινωνία με τον οφειλέτη και ο διακανονισμός με αυτόν δεν οδηγούν σε αναγνώριση της οφειλής εκ μέρους του οφειλέτη.
Με  τις παραγράφους 4 και 5 αποτρέπεται η έμμεση μέσω τρίτων ή των δανειστών καταστρατήγηση των περιορισμών που έχουν τεθεί για την προστασία της προσωπικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων.
Τέλος, με την τελευταία παράγραφο προβλέπεται ότι οι οργανωτικές διατάξεις τίθενται σε ισχύ ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ώστε να διευκολυνθούν οι εταιρείες ενημέρωσης στην προσαρμογή της λειτουργίας τους.


Άρθρο ..
Τροποποίηση του ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου  4 του ν. 3758/2009 (Α’ 68) προστίθενται τα ακόλουθα:
«4. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη,  από τις 9.00 έως 20.00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Οι Εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από το δανειστή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώματός τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, άλλες δημόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2472/1997 (Α’ 50) για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας εφαρμόζονται αναλόγως στα αρχεία που περιέχουν δεδομένα οφειλετών που είναι νομικά πρόσωπα.»
2. Στο άρθρο 6 του ν. 3758/2009  προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:
«7. Οι Εταιρείες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των τηλεφωνικών επικοινωνιών προς τον οφειλέτη, και ειδικότερα η ημερομηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων και τη διάρκεια τήρησής τους. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία, εκτός αν αιτηθεί τη διατήρησή τους ο οφειλέτης για τα στοιχεία που τον αφορούν ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω στοιχεία απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό πέραν του ελέγχου της εκτέλεσης της σύμβασης από το δανειστή, της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου και της υπεράσπισης δικαιώματος των Εταιρειών ενώπιον των δικαστηρίων. Οι Εταιρείες οφείλουν να παρέχουν, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εντός δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο με τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αφορούν στο συγκεκριμένο οφειλέτη. Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ του ν. 2472/1997 του αρχείου της παρούσας παραγράφου ορίζεται η Εταιρεία, η οποία απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 2472/1997.
8. Οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, οφείλουν, εφόσον τα τηρούν για το σκοπό της χρέωσης των υπηρεσιών τους, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του συνδρομητή της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος  νόμου».

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3758/2009 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Οι Εταιρείες καταγράφουν υποχρεωτικώς το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη, δικαστικώς ή εξωδίκως, και διατηρείται από τις Εταιρείες υποχρεωτικώς για ένα έτος από την πραγματοποίηση της επικοινωνίας. Με την πάροδο του έτους η καταγραφή καταστρέφεται εκτός αν τη διατήρησή της αιτηθεί ο οφειλέτης ή μετά από καταγγελία αυτού η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ενημερώνεται ο οφειλέτης για την καταγραφή της συνομιλίας, τη διάρκεια τήρησής της και ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών του δικαιωμάτων και μόνο. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να χορηγούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των καταγεγραμμένων επικοινωνιών με τους οφειλέτες στον ίδιο τον οφειλέτη για τα δεδομένα που τον αφορούν ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο πλαίσιο του ελέγχου σχετικών καταγγελιών ή αυτεπάγγελτου ελέγχου των Εταιρειών μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί. Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. ζ του ν. 2472/1997 του αρχείου της παρούσας παραγράφου ορίζεται η Εταιρεία, η οποία απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 2472/1997.
3. Η  καταγραφή  της παραγράφου 2 επιτρέπεται,  όταν οι Εταιρείες προβαίνουν, στο πλαίσιο ανάθεσης από τους δανειστές, σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής, μετά από ενημέρωση του οφειλέτη, να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της πραγματοποιηθείσας εμπορικής συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή οι Εταιρείες υποχρεούνται να κοινοποιούν εντός δέκα ημερών στον οφειλέτη πρακτικό του διακανονισμού. Δεν επιτρέπεται η κατά τον παραπάνω τρόπο σύναψη ρύθμισης ή διακανονισμού που επιδεινώνει τη θέση του οφειλέτη. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη και ο διακανονισμός με αυτόν δεν οδηγούν σε αναγνώριση της οφειλής εκ μέρους του οφειλέτη.»
4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3758/2009 προστίθεται μετά τη φράση «του παρόντος» η φράση «ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.» και στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου μετά τη φράση «των Εταιρειών» η φράση «ή των άλλων προσώπων.». Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3857/2009 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 8 εφαρμόζονται και για τους δανειστές όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3758/2009  μετά τη φράση «σε βάρος των Εταιρειών» προστίθεται η φράση «και των δανειστών» και στο τέλος της παραγράφου προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για τις παραβιάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 7 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 από τις οποίες θίγεται το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το ύψος του προστίμου εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος.»

6. Η ισχύς των διατάξεων του παραγράφων 2 και 3  αρχίζει μετά την πάροδο μηνός από τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12.01.2012

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ)
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ)
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
ΜΑΡΓΙΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τροπολογία 2
στο σχέδιο νόμου
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Αιτιολογική Έκθεση
Εξαιτίας των πιεστικών δημοσιονομικών συνθηκών και της συναφούς αδυναμίας του Δημοσίου να προχωρήσει στην άμεση διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους ιδιώτες, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέχρι και τον Νοέμβριο του 2011, ξεπερνούν τα 6,63 δισ.€, αλλά και της καθυστέρησης ελέγχου και συμψηφισμού οφειλών του Δημοσίου προς τους Ιδιώτες (επιστροφή φόρου, επιστροφή ΦΠΑ κ.ο.κ), πολλές επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους (συναλλαγές, είσπραξη οφειλομένων, μεταβιβάσεις κινητών και ακίνητων αξιών κ.ο.κ), λόγω μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Για τους λόγους αυτούς με την προσθήκη της παραγράφου 10 στο Νόμο 1882/90, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με προσωρινή διάρκεια για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών τους προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται καίρια το σημαντικό ζήτημα παρεμπόδισης της ομαλής συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας και των συναλλαγών φυσικών και νομικών προσώπων, εξαιτίας της αδυναμίας του Δημοσίου να προχωρήσει σε τακτοποίηση των ταμειακών οφειλών του.

Άρθρο …..
Μετά την παράγραφο 9, του άρθρου 26 του Νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43/1990) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής :
«10. Χορηγείται στον συναλλασσόμενο οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, εφόσον το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών του προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεών του κατά του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού. Η ισχύς του αποδεικτικού στην περίπτωση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ.4 του παρόντος. Για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας του ανωτέρω εδαφίου δεν απαιτείται προγενέστερη δήλωση του συναλλασσόμενου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για πρόταση συμψηφισμού του α΄ εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974.»


Αθήνα, 12.01.2012

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ)
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ)
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΓΙΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τροπολογία 3
στο σχέδιο νόμου
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Αιτιολογική Έκθεση
Η σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το έτος 2011 και η διαμόρφωση αρνητικών προοπτικών και για το έτος 2012, η περιοριστική δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική και η χαμηλή πιστωτική επέκταση, επιβαρύνουν σημαντικά τη δυνατότητα τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων να ανταπεξέρθουν στις υποχρεώσεις τους και να προβούν στην τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο. Στο παρελθόν, με το Ν.3888/10 (ΦΕΚ 175 Α΄), δόθηκαν διευκολύνσεις για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων - και μη - χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών. Τη δεδομένη όμως χρονική στιγμή, εκτός από τα πρόσθετα κίνητρα για τη διευκόλυνση των δυνατοτήτων αποπληρωμής των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών που θεσπίζονται, είναι σύμφωνο με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας να δοθούν παράλληλα διευκολύνσεις και σε εκείνους των οποίων οι οφειλές είναι ενήμερες, προκειμένου να συνεχίσουν να καταβάλουν με συνέπεια τις οφειλές και τις υποχρεώσεις τους και να μην καταστούν και αυτές με τη σειρά τους ληξιπρόθεσμες.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η τροποποίηση του αρ.10 του Ν.3888/10 (ΦΕΚ 175 Α΄), προκειμένου να διπλασιαστεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την καταβολή των συνολικών οφειλών από φόρους εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορούν ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, ως ακολούθως: α) Για αρχική συνολική οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) αντί για έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή δόσης 400 ευρώ αντί για 500 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση, β) Για αρχική συνολική οφειλή πάνω από 5.000 και μέχρι 10.000 ευρώ σε δεκαέξι (16) αντί για οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση, γ) Για οφειλή από 10.000 μέχρι 15.000 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) αντί για δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση, δ) Για οφειλή από 15.000 μέχρι 20.000 σε τριάντα έξι (36) αντί για δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση και τέλος, ε) για οφειλή από 20.000 και άνω σε σαράντα οκτώ (48) αντί για είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

Άρθρο …
Οι διατάξεις του αρ.10 του Ν.3888/10 τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Τρόπος καταβολής των φόρων
1. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε δώδεκα (12), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των τετρακοσίων (400) ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σε δεκαέξι (16) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις.
ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε σαράντα οκτώ (48) ίσες μηνιαίες δόσεις.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
3. Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.
4. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται οι ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές, των εδαφίων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του παρόντος άρθρου.»

Αθήνα, 12.01.2012

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ)
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ)
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
ΜΑΡΓΙΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: