Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΕΔΡΕΙΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ρέππα για την εργασιακή εφεδρεία, εκδόθηκε το απόγευμα η διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο Εργασίας και το Γιώργο Κουτρουμάνη για τους εργαζομένους στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) καθώς και για τους μονίμους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.


 Στην εγκύκλιο, παρατίθενται τα όρια και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των Ταμείων που ελέγχονται από το συγκεκριμένο υπουργείο, ΙΚΑ, ειδικά ταμεία, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (δημοσιογράφοι, τεχνικοί Τύπου) και ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί), ώστε να είναι εφικτή και ορθή η εφαρμογή της εφεδρείας από τις υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που έχει τη διαβάθμιση «κατεπείγουσα», οι εργαζόμενοι των κατηγοριών αυτών μπαίνουν άμεσα στην εφεδρεία, και μάλιστα από αυτόν το μήνα, «λύεται αυτοδικαίως εκ του νόμου» η σύμβαση , όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και την 31.12.2013. Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Έτσι, σε εργασιακή εφεδρεία, σύμφωνα με την εγκύκλιο Κουτρουμάνη, μπαίνει:
α) το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ,
β) το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται στο κοινό ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης , αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ., πρώην ΤΑΠ- ΟΤΕ), και τα οποία συνταξιοδοτούνται όχι με βάση τις διατάξεις του ∆ημοσίου αλλά με βάση τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα, που, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/2013 με πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω), υπολείπεται από αυτήν (την πλήρη συνταξιοδότηση) το μέγιστο 2 έτη τόσο για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ετών ασφάλισης όσο και για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται).
Διευκρινίζεται ότι, με βάση τη βούληση του νομοθέτη για άμεση-πλήρη συνταξιοδότηση με 35 (ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αμέσως μετά την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ή της υπαλληλικής σχέσης, απαιτείται κατά τη λύση της να έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω πρόσωπα αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας ( όπου αυτό απαιτείται) όσο και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται για άμεση λήψη πλήρους σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι και την 31.12. 2013.
Αντίστροφα, για να τεθεί το ανωτέρω προσωπικό σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπολείπονται μέχρι 31.12.2013 maximum δύο (2) έτη τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω) όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτό απαιτείται).
Σε περίπτωση προσώπων εκ των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ήτοι χρόνος ασφάλισης, που δεν υπολείπεται των 35 ετών ασφάλισης και όριο ηλικίας , αν αυτό απαιτείτο), κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Ν. 4024 /2011, η σχέση εργασίας τους ή η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
Για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο Ρέππα, πατήστε εδώ.
Για τις εξαιρέσεις και τα δικαιολογητικά από την εφεδρεία, με βάση εγκύκλιο Ρόβλια-Οικονόμου (εφαρμοστική εγκύκλιος), κλικ εδώ.
Για την εγκύκλιο Ρόβλια, όσον αφορά στην κάλυψη των κενών με εσωτερικές μετατάξεις, ελέω... εφεδρείας, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: