Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Επιστολή – ράπισμα για τον Παπακωνσταντίνου

thumb

Επιστολή - κόλαφο προς τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου απέ­στειλαν το Δ.Σ. και η Επιστημονι­κή Επιτροπή του Εθελοντικού Οργανισμού Ecocity, ζητώντας του να αναστείλει την ελεύθερη κυ­κλοφορία πετρελαιοκίνητων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012.

Κορυφαίοι επιστήμονες, που υπογράφουν την επιστολή, κα­ταγγέλλουν τον υπουργό ΠΕΚΑ για μηαντικειμενική αξιολόγηση όσον αφορά τις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης, χαρακτηρί­ζουν βεβιασμένη την απόφασή του, επισημαίνουν τη διαφυγή τεράστιων οικονομικών ποσών από τη φορολογία λόγω του λα­θρεμπορίου καυσίμων, τον κατη­γορούν ότι αντιμετώπισε με αδιαφορία και χωρίς επιστημονικά επιχειρήματα τις απόψεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων και θέτουν το ερώτημα εάν η εσπευ­σμένη απόφαση ελήφθη προς όφελος των εμπόρων αυτοκινή­των, αδιαφορώντας για την υγεία και το περιβάλλον.
Το Ecocity προειδοποιεί μάλι­στα τον Παπακωνσταντίνου πως, εάν δεν προχωρήσει στην ανα­στολή της απόφασης και στη λή­ψη συγκεκριμένων μέτρων για την πάταξη της νοθείας και τη μείωση της εκπομπής μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώ­του στις δύο μεγάλες πόλεις, τό­τε «θα μας οδηγήσετε, έχονταςσυναίσθηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, να καταφύγου­με στην εφαρμογή των νομίμων δικαιωμάτων μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» και συγκε­κριμένα:
♦ «Να προσφύγουμε σε νομι­κά μέτρα κατά της βεβιασμένης αδειοδότησης, αιτούμενοι να αποδειχθεί επιστημονικά και να αιτιολογηθεί το όφελος των μέτρων που πήρατε έναντι του κοι­νού καλού».
♦ «Να υποβάλουμε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα­δεικνύοντας τις συνέπειες της βι­ασμένης και ατεκμηρίωτης αδειοδότησης, συνοδευόμενη με όλες
τις απαραίτητες τεκμηριώσεις για την αύξηση της ρύπανσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη».
♦ «Να καταγγείλουμε δημόσια τόσο εσάς, όσο και όλους όσοι συνετέλεσαν σε πολιτικό και συμ­βουλευτικό επίπεδο ώστε να υπε­ρισχύσει το οικονομικό όφελος έναντι του ύψιστου αγαθού της δημόσιας υγείας, την ίδια στιγμή που εσείς ως μέλος του Συμβου­λίου Περιβάλλοντος της Ε.Ε. δε­σμεύεστε να υπηρετείτε τη βιώ­σιμη ανάπτυξη».
Οι επιστήμονες στην επιστο­λή τους ζητούν από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να εξετάσει ενδελεχώς τρόπο για την πάτα­ξη της νοθείας των καυσίμων, να αξιολογήσει τις εκπομπές ρύπων πετρελαιοκίνητων οχημάτων νέ­ας τεχνολογίας στις δύο πόλεις σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφο­ρίας, να εξετάσει τρόπο ελέγχου της παράνομης χρήσης νοθευμένου καυσίμου σε πετρελαιοκίνη­τα οχήματα και να αξιολογήσει τις συνέπειες από την άρση της απα­γόρευσης της πετρελαιοκίνησης στην υγεία των πολιτών.

Οι υπογραφές
Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. του Ecocity και της Επιστη­μονικής Επιτροπής που υπογρά­φουν την επιστολή προς τον Γι­ώργο Παπακωνσταντίνου είναι: οι Μιχάλης Πετράκηςδιευθυ­ντής Ινστιτούτου Ερευνών Περι­βάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυ­ξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κλέα Κατσουγιάννηκα­θηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανε­πιστημίου Αθηνών, Κώστας Βα­φειάδηςπρόεδρος του Πανελ­ληνίου Συλλόγου Χημικών Μη­χανικών, Θάνος Ζαφειρόπουλοςπρόεδρος Δ.Σ. Ecocity, Γιάννης Κουμαντάκης,πρόεδρος Επιστη­μονικής Επιτροπής Ecocity, ομ. καθηγητής ΕΜΠ, Άννα Καρακα-τσάνηιατρός - πνευμονολόγος, Πάνος Παπαδάκοςπολιτικός μη­χανικός, συγκοινωνιολόγος, Κώ­στας Φυτιάνοςκαθηγητής Εργα­στηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περι­βάλλοντος του ΑΠΘ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ “ΠΟΝΤΙΚΙ” ΣΤΙΣ 16-12-11

Δεν υπάρχουν σχόλια: